Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 426/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-10

Środowiska z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1) uchyla zaskarżone postanowienie; 2) zasądza od Ministra...
w [...]wystąpiła o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...]października 2016 r. zmieniającej pozwolenie zintegrowane., Marszałek Województwa...

III OSK 773/21 - Wyrok NSA z 2022-03-15

Ministra Środowiska z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargi kasacyjne. Wyrokiem z 10 września 2018 r...
z [...] listopada 2017 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że decyzją z [...] października 2016 r. Marszałek...

IV SA/Wa 863/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

decyzji, natomiast decyzji pierwszoinstancyjnej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności Sąd za bezpodstawne uznał orzekanie na podstawie art. 152 p.p.s.a....
fragment uzasadnienia wyroku z dnia 8 stycznia 2008 r. oznacza, iż w związku z wygaśnięciem rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego decyzji o środowiskowych...

IV SA/Wa 1666/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-20

[...] grudnia 2008 r. o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności'., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30...
, jak rozumie Sąd, że skoro organ odwoławczy uchylił nadany decyzji organu I instancji rygor natychmiastowej wykonalności, to decyzja obecnie powinna zostać wstrzymana. Należy...

IV SA/Wa 1749/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-13

[...] nie była ostateczna i nie wolno było jej wykonywać, gdyż nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Decyzja ta jest więc, zdaniem skarżącego, dotknięta wadą wymienioną...
, Sygn. akt IV SA/Wa 1749/09, od tej zasady jest sytuacja, gdy decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W przedmiotowej...

IV SA/Wa 247/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-05

Gospodarki Wodnej z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego...
rygoru natychmiastowej wykonalności (zwanego dalej, w skrócie rygorem) własnej decyzji z dnia [...] maja 2011 r. w przedmiocie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego...

IV SA/Wa 129/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-16

z projektowanej obwodnicy J. w ciągu drogi krajowej nr [...] i decyzji swej nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W decyzji udzielającej owego pozwolenia wodnoprawnego...
ustawy Prawo wodne i uznał za niezasadne nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Podkreślił, że na jego obiekcie stawowym został przez Wojewodę ustanowiony obręb...

IV SA/Wa 2863/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

i Autostrad wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od ww. rozstrzygnięcia złożył B.S. żądając uchylenia ww...
. decyzji w całości oraz wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności. Zdaniem Skarżącego wykonywanie prac na podstawie niniejszej decyzji będzie uciążliwe i wywoła...

IV SA/Wa 1727/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-15

jej rygoru natychmiastowej wykonalności spowodowałoby, iż prace zmierzające do rekultywacji tego obiektu uległyby przerwaniu wyłącznie z powodu, którego rozstrzygnięcie...
na budowę., Skarżący zarzucił także organowi odwoławczemu nie rozpoznanie wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu pierwszej instancji...

IV SA/Wa 2523/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-17

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W wyniku rozpatrzenia odwołania Prezes KZGW uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia...
w całości 2633 sztuk drzew i 1,53 ha krzewów na terenie j.w. nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu wskazał, że możliwość wydania decyzji nakazującej...
1   Następne >   +2   +5   8