Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II SA/Op 306/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-11-21

poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego [...] w [...], na działce nr a, na własny koszt, w terminie do dnia 19 lipca 2019 r. (pkt 2), decyzji nadał rygor natychmiastowej...
wykonalności (pkt 3). Zgodnie z treścią pouczenia od decyzji służyło stronie odwołanie do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14...

II OW 186/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

organ może nadać rygor natychmiastowej wykonalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności'., W myśl art. 168 Uodp zadania samorządu...

II SAB/Łd 112/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-04

niż niebezpieczne., Postanowieniem z [...] czerwca 2019 r. Marszałek Województwa [...] nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności decyzji., Na skutek odwołań...

II SA/Op 342/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-24

natychmiastowej wykonalności., Z kolei, odnosząc się do zarzutów i twierdzeń strony skarżącej organ wyjaśnił, że sama znajomość treści wyroku NSA nie była wystarczająca do wydania...
Sp. z o.o. z siedzibą w [...], prowadzących działalność w formie spółki cywilnej C s.c. Podając nr rachunku do dokonania wpłaty organ nadał też decyzji rygor...

II FSK 410/10 - Wyrok NSA z 2011-08-10

. została wydana decyzja stwierdzająca nadpłatę w kwocie 1.504.873,44 zł uiszczonej na rzecz Gminy P. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Naczelny Sąd...

III SA/Wr 503/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-20

w spółce oznacza możliwość wystąpienia z niej ze skutkiem natychmiastowym. Dowodzi temu przedłożone stanowisko Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 3 lipca 2008 r., znak...
składkowymi za lata 2003-2009, jak również mając na uwadze fakt złożonego (pod rygorem odpowiedzialności karnej) oświadczenia zobowiązanego z dnia [...] stycznia 2015 r...