Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Papierów Wartościowych i Giełd X

VI SA/Wa 581/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-11

zezwolenia, a decyzji tej nadała rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji wskazała, że tryb nabycia wskazany we wniosku był określony niezgodnie...
organowi, gdyby zaś były znane skutkowałyby odmową zgody. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności organ uzasadnił 'zapewnieniem dostępu do rzetelnych informacji...

VI SA/Wa 1469/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-27

Sprawa ze skargi W. S.A. w upadłości, z siedzibą w W. na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożenia kary pieniężnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję w § 1 w części nałożonej kary pieniężnej w wysokości [...] ([...]) złotych; 2. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji w § 2; 3. w pozostałej części skargę oddala; 4. stwierdza, że decyzja, o której mowa w pkt. 1 w zakresie u...

II GSK 269/08 - Wyrok NSA z 2008-07-15

S.A. w W.. (§ 11) Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji KPWiG szczegółowo przedstawiła przebieg przeprowadzonego postępowania...