Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

II GZ 400/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-13

lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności. WSA podniósł, że Spółka zakwestionowała w skardze nadanie decyzji pierwszoinstancyjnej rygoru natychmiastowej...
zachodzą przesłanki uprawniające do nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, a nadto ustawa nie wyłącza wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji., WSA...

VI SA/Wa 165/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-14

zezwolenia w związku z cofnięciem zezwolenia w zakresie wskazanym w lit. a niniejszej decyzji i nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu swojego...
Towarzystwa w opisanym stanie faktycznym wystarczającym byłoby również wydanie przez Komisję rozstrzygnięcia bez nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności., W związku...

VI SA/Wa 131/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-25

wniosła na ww. decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o jej uchylenie, uchylenie w całości rygoru natychmiastowej wykonalności...
decyzji, zakazanie organowi publikacji, udzielenie zabezpieczenia skargi poprzez uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...

VI SA/Wa 616/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-28

zmiany statutu, w razie stwierdzenia, że statut ten zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy; nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
ten zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy; nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 228 ust. 5 zdanie 2 ustawy o funduszach...

VI SA/Wa 1477/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

- w związku z ustaleniem, że naruszenie, o którym mowa w pkt 1, jest rażące;, w pkt 5 nadała decyzji z [...] grudnia 2019 r. w zakresie pkt 4 rygor natychmiastowej wykonalności...
Administracyjnego w Warszawie decyzję z [...] grudnia 2019 r., wnosząc o jej uchylenie w całości, uchylenie w całości rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, zakazanie organowi...

VI SA/Wa 131/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-30

;, - w pkt 5 nadała decyzji z [...] grudnia 2019 r. w zakresie pkt 4 rygor natychmiastowej wykonalności;, - w pkt 6 umorzyła, na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14...
o jej uchylenie w całości, uchylenie w całości rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, zakazanie organowi publikacji oraz o udzielenie zabezpieczenia skargi., W odpowiedzi...

II GZ 455/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-13

(pkt 4 decyzji), o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (pkt 5 decyzji), a także o umorzeniu postępowania administracyjnego w zakresie nałożenia kary...
w całości, uchylenie w całości rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, zakazanie organowi publikacji oraz o udzielenie zabezpieczenia skargi. W odpowiedzi na skargę...

II GZ 295/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-12

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1417), nadał zaskarżonej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu...
do skarżącej ochrony tymczasowej niwelowałoby zatem sens nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, którego z kolei celem była ochrona wszystkich uczestników rynku...

II GZ 233/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-25

i (IV) nadała decyzji w zakresie pkt I i III rygor natychmiastowej wykonalności., W skardze na powyższą decyzję Komisji Nadzoru Finansowego skarżąca złożyła wniosek...
niwelowałoby zatem sens nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, którego z kolei celem była ochrona wszystkich uczestników rynku kapitałowego przed ewentualnym wprowadzeniem...

II GZ 180/21 - Postanowienie NSA z 2021-06-17

, o którym mowa w pkt 1, jest rażące;, - w pkt 5 nadała decyzji z 17 grudnia 2019 r. w zakresie pkt 4 rygor natychmiastowej wykonalności;, - w pkt 6 umorzyła, na podstawie art...
Administracyjnego w Warszawie skargę na ww. decyzję, w której wnosiła o jej uchylenie w całości, uchylenie w całości rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, zakazanie...
1   Następne >   2