Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Wa 1224/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-26

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności wskazując na ważny interes służby., W uzasadnieniu Komendant...
funkcjonariusz Straży Granicznej. Komendant wskazał, że rygor natychmiastowej wykonalności nadano z uwagi na konieczność niezwłocznego określenia statusu funkcjonariusza...

II SA/Wa 1106/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

przy tym, że pozostałe składniki uposażenia pozostają bez zmian. Na podstawie art. 108 § 1 K.p.a. rozkazowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu...
, a także posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku., Nadanie rozkazowi rygor natychmiastowej wykonalności organ uzasadnił ważnym...

I OSK 587/06 - Wyrok NSA z 2007-01-09

, na podstawie art. 108 kpa, rygor natychmiastowej wykonalności. Stosownie do tego przepisu, decyzji, od której służby odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności...
rygoru natychmiastowej wykonalności było w pełni uzasadnione. Zwłoka w wykonaniu rozkazu o zwolnieniu powodowałaby bowiem pozostawanie w służbie funkcjonariusza...

V SA/Wa 2839/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-04

o cudzoziemcach rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji tej pełnomocnik cudzoziemca złożył odwołanie. W odwołaniu zarzucił błędną ocenę stanu faktycznego podnosząc...
, który udzielił mu pomocy. Ponadto pełnomocnik zakwestionował zasadność nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności a także nieprawidłowość wydania w oparciu...

II SA/Wa 34/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-21

art. 108 § 1 k.p.a., nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rozkaz ten został skarżącej doręczony w dniu 20 lipca 2007 r. (dowód - akta personalne)., Fakt nadania...
rozkazowi personalnemu Komendanta Głównego Straży Granicznej nr [...] rygoru natychmiastowej wykonalności powoduje, iż ostatnim dniem pełnienia służby przez skarżącą...

II SA/Go 282/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-28

skargi. Ponadto wezwano stronę do sprecyzowania wniosku o 'uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności' w ww. terminie pod rygorem przyjęcia, że stanowi on wniosek...
, odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego oraz wezwanie do sprecyzowania wniosku o 'uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności' skarżący nie odebrał...

V SA/Wa 2839/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-14

z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest żądanie uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności tej decyzji. Wniosek o wstrzymanie wykonania należy...
rygoru natychmiastowej wykonalności narusza prawo strony do obrony i instancyjnego rozpoznania sprawy. Zauważyć jednak należy, że skarżący jest reprezentowany...

II SA/Wa 1886/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-09

i na podstawie art. 108 § 1 kpa decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes służby., W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, iż orzeczeniem...
starszego [...] Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Grupy Granicznej placówki SG kat. II w [...]. Rozkazowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Mając na względzie...

II SA/Wa 436/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-05

tryb nadzwyczajny wszczynany na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kpa. Nadanie rozkazowi personalnemu rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 Kpa, Sąd uznał...
natychmiastowej wykonalności., Komendant Główny Straży Granicznej, po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kpa, w dniu...

II SA/Wa 2023/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-18

. w wysokości 73 zł oraz pozostałe składniki uposażenia pozostawił bez zmian, w pkt 2 nadał decyzji, na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu...
sprawy. W doktrynie podkreśla się, że interes strony, jako przesłanka nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, jest kwalifikowany przez określenie jego rangi...
1   Następne >   +2   +5   11