Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Ol 28/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-09-02

postępowania administracyjnego został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Powodem zwolnienia ze służby w policji J. P. było skazanie go prawomocnym wyrokiem Sądu...
Rejonowego za popełnienie przestępstwa umyślnego. Rygor natychmiastowej wykonalności rozkazowi temu został nadany ze względu na interes społeczny wyrażający się szczególnym...

I OSK 1806/11 - Wyrok NSA z 2012-05-09

ustanowionemu w art. 43 ust. 1 cyt. ustawy o Policji okresowi ochronnemu i zasadnie nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. Skoro bowiem skarżący jest nieprzydatny...
przez organ pierwszej instancji rozkazu personalnego z dnia 14 września 2010r., w części dotyczącej daty zwolnienia, albowiem został mu nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Gd 2681/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-04-21

karnego nie mają zastosowania w postępowaniu administracyjnym., Nadanie decyzji organu I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności powoduje, że decyzja podlega...
ze- służbą, natomiast organ nie wyjaśnił przesłanki nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zwolnieniu ze służby., W odpowiedzi na skargę organ II instancji...

II SA/Bd 318/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-05-27

. Nadto w uzasadnieniu organ wskazał, że decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na konieczność uporządkowania sytuacji kadrowej w komórce, w której pełnił...
. Stąd ww. decyzja, w ocenie organu II instancji, nie zawiera rygoru natychmiastowej wykonalności. W konsekwencji zaś w dniu [...] grudnia 2013 r., z uwagi na złożenie...

III SA/Łd 1057/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-02

. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji. Powyższej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności w trybie art. 108 § 1 K.p.a. Rozkaz personalny został doręczony stronie...
jest tożsamy z interesem społecznym, co skutkowało bezpodstawnym nadaniem wskazanemu rozkazowi personalnemu rygoru natychmiastowej wykonalności, w sytuacji...

II SA/Wa 766/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-20

rozkazowi rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu podał, że skarżący z dniem [...] lutego 2003 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego...
jest obniżenie wymienionemu policjantowi przedmiotowego dodatku do kwoty przed wskazaną podwyżką. Nadając natomiast rygor natychmiastowej wykonalności uwzględniono interes społeczny...

II SA/Wa 794/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

rygorem natychmiastowej wykonalności, o zwolnieniu skarżącego ze służby w Policji z dniem [...] grudnia 2019 r., na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 45 ust...
personalnemu nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a.)., Komendant Rejonowy Policji [...] w uzasadnieniu rozkazu personalnego wyjaśnił, że nie uwzględnił...

III SA/Łd 84/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-05

organu I instancji w zakresie nadania mu rygoru natychmiastowej wykonalności oraz poprzedzający ją rozkaz personalny Komendanta Powiatowego Policji w P. z dnia...
[...], nr [...] w zakresie nadania mu rygoru natychmiastowej wykonalności; 2. oddala skargę w pozostałej części; 3. przyznaje radcy prawnemu M. S., prowadzącemu Kancelarię Radcy...

IV SA/Po 993/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-19

Administracyjnego w Poznaniu z dnia [...] r. o sygn. akt [...]. Sąd uchylając rygor natychmiastowej wykonalności decyzji stał się bowiem kolejną instancją odwoławczą. Z chwilą...
uprawomocnienia się rozstrzygnięcia Sądu zaskarżona decyzja straciła moc w zakresie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie ustalony został nowy termin...

II SA/Wa 1379/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-15

przeniesiona do dalszego pełnienia służby w Komendzie [...] Policji z dniem [...] kwietnia 2016 r. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Następnie rozkazem...
bezzasadne nadanie rozstrzygnięciu rygoru natychmiastowej wykonalności oraz art. 7 k.p.a. i art. 10 § 1 k.p.a., poprzez uniemożliwienie stronie czynnego udziału...
1   Następne >   +2   +5   +10   100