Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II SA/Wa 563/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-12

na podstawie art.108 kpa nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Uzasadniając decyzję organ wskazał na art. 37a powołanej ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r...
zajmowane dotychczas przez E. G. zostało już powierzone innej osobie. Uzasadniając natomiast nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, organ wskazał na konieczność...

II SA/Rz 658/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-25

terminu płatności 50 % ostatnio należnego uposażenia., Organ I instancji decyzji z dnia 5.04.2005 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W podstawie prawnej...
organu I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności było uzasadnione ważnym interesem społecznym, mającym na celu ochronę Komendy Miejskiej PSP w Rz. oraz charakterem...

II SA/Wa 1818/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-12

z dnia [...] października 2014 r. rygoru natychmiastowej wykonalności, organ stwierdził, że powyższe nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Stwierdził, że decyzja...
w [...] z dnia [...] października 2014 r., opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., która następnie została uchylona decyzją...

IV SA/Wr 704/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-27

ust.3 pkt 6 ustawy., Podkreślono, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest spowodowane ważnym interesem służby w Państwowej Straży Pożarnej...
ten zdecydował się na zwolnienie funkcjonariusza ze służby. Wywody w tym zakresie zostały zawarte w części uzasadniającej nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Wa 1979/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-25

PSP w K. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Komendant Powiatowy PSP w K. w dniu [...] października 2014 r. wydał akt mianowania H. S. na stanowisko...
nadania decyzji o przeniesieniu z dnia [...] października 2014 r. rygoru natychmiastowej wykonalności organ odwoławczy zaznaczył, iż w niniejszym postępowaniu...

II SA/Wa 1808/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-08

tej nadano, na podstawie art. 108 § 1 kpa, rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji tej M. C. złożył odwołanie, w którym zarzucił organowi I instancji obrazę prawa...
, czy istnieją przesłanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności należy do organu, który wydał decyzję. Jednakże gdy organ stwierdzi...

III SA/Po 44/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-08

), gdzie pełnił służbę na stanowisku starszego operatora sprzętu. Na mocy art. 108 § 1 Kpa decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Uzasadniając rozstrzygnięcie...
go na nowe stanowisko, zmiany systemu pełnienia służby oraz wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności. Zarzucił w szczególności naruszenie art. 32 uPSP...

I OSK 921/11 - Wyrok NSA z 2012-01-26

tej nadano, na podstawie art. 108 § 1 kpa, rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji tej M.C. złożył odwołanie, w którym zarzucił organowi I instancji obrazę prawa...
wykonalności i wskazał, że ocena, czy istnieją przesłanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności należy do organu, który wydał decyzję. Jednakże...

II SA/Gl 73/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-17

', zlokalizowanego w segmencie 'Ga' budynku przy ul. [...] w S. oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Następnie organ administracji pismem z dnia 22 sierpnia 2014 r...
realizacji decyzji o zakazie użytkowania obiektu, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, pomimo wystosowanego upomnienia. Wysokość grzywny uzasadniono charakterem...

II SA/Po 1043/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-03

nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7...
z późn. zm., dalej 'K.p.a.') rygor natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia [...] sierpnia 2019 r. A. C. złożyła odwołanie od powyższej decyzji (k. 78-79 akt...
1   Następne >   +2   +5   +10   14