Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 93/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-26

I. W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji...
oraz, że uprawdopodobniono, że zobowiązanie wynikające z decyzji w zakresie objętym rygorem natychmiastowej wykonalności (podatek od towarów i usług za marzec, kwiecień, maj...

I SA/Bk 94/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-17

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji w części dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów...
. nr [...]nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w części dotyczącej...

I SA/Bk 711/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-05-27

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej...
Urzędu Skarbowego w S. nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z [...] lipca 2019 r. nr [...] w sprawie...

I SA/Bk 607/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-12

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej oddala...
skargę Naczelnik D. Urzędu Skarbowego w B. postanowieniem z dnia [...] maja 2018 r., nr [...], nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika...

I SA/Bk 609/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-05

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
do nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności. Zostały bowiem spełnione warunki z art. 239b § 1 pkt 2 o.p., uprawdopodobniono, że zobowiązania wynikające...

I SA/Bk 608/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-12

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej oddala...
skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. postanowieniem z dnia [...] maja 2018 r., nr [...], nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika...

I SA/Bk 1839/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-25

tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, (art. 239a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). W rozpatrywanym przypadku...
pierwszoinstancyjna jako nieostateczna i której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności nie mogła podlegać wykonaniu. Okoliczność ta powinna zostać uwzględniona...

I SA/Kr 653/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-01-12

roku Nr 204 poz. 2088 ze zm.) nadaje decyzji o nałożeniu kary pieniężnej rygor natychmiastowej wykonalności, z tym, że przedsiębiorca krajowy zobowiązany jest uiścić karę...
drogowym decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z tym że przedsiębiorca krajowy uiszcza nałożoną karę pieniężną w terminie 21 dni...

I SA/Bk 178/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-05-05

. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji w sprawie określenia podatku do zapłaty wynikającego z faktur niedokumentujących...
na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z [...] stycznia 2021 r., nr [...], w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej...

I SA/Bk 61/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-04-08

pod warunkiem, że wywołuje ona skutki materialnoprawne. Skutków takich nie wywołuje zaś decyzja nieostateczna, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności...
335/21), Reasumując, Sąd uznał, że z uwagi na charakter decyzji Naczelnika (decyzja pierwszoinstancyjna, a więc nieostateczna, której nie nadano rygoru natychmiastowej...
1   Następne >   3