Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 21/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-04

z dnia [...] września 2014 r., nr [...] odmówił wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności., Strona pismem z dnia [...] września 2014 r. wniosła zażalenie na ww...
wykonalności, z zastrzeżeniem ust. 6. Powyższa regulacja oznacza, że podstawą nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] czerwca 2014 r...

VI SA/Wa 1876/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-28

. Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany decyzji organu I instancji zgodnie z przepisem art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz...
. U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.). W świetle tego przepisu decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z zastrzeżeniem ust. 4. Stosownie zaś do art. 93 ust. 4...

VI SA/Wa 1875/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-28

. Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany decyzji organu I instancji zgodnie z przepisem art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz...
. U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.). W świetle tego przepisu decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z zastrzeżeniem ust. 4. Stosownie zaś do art. 93 ust. 4...

VI SA/Wa 412/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-22

rozszerzającej. Pełnomocnik strony zwraca również uwagę na nieuzasadnione, jego zdaniem, nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Organ II instancji podniósł...
nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Przepis art. 93 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym obliguje organ I instancji do nadania wydanej decyzji...

VI SA/Wa 907/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-20

niejawnym sprawy ze skargi S. S. na postanowienie z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie o oddalenia wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności...
(dalej Głównego Inspektora) z dnia [...] grudnia 2012 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności., Skarżący wniósł również skargę...

VI SA/Wa 1874/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-28

. Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany decyzji organu I instancji zgodnie z przepisem art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz...
uiszczenia kary pieniężnej organowi, który ją nałożył., Przepisy art. 93 ust. 3 i 4 powołanej ustawy, w kwestii rygoru natychmiastowej wykonalności, są normami prawa...

VI SA/Wa 424/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-22

nieodwracalnych skutków prawnych, 3) zmiana okoliczności uzasadniających nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, a także 4) stwierdzenie braku podstaw do nadania...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Zdaniem skarżącego wykonanie decyzji wywoła negatywne skutki dla niego, komplikujące prowadzenie działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 1173/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-30

rygoru natychmiastowej wykonalności., Organ II instancji po analizie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, odwołując się do treści art. 4 pkt 11 ustawy o transporcie...
wykonalności. Przepis art. 93 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym obliguje organ I instancji do nadania wydanej decyzji o nałożeniu kary pieniężnej rygoru natychmiastowej...

VI SA/Wa 932/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-24

, jego zdaniem, nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Organ II instancji po analizie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie odniósł się do treści...
z prawem nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Przepis art. 93 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym obliguje organ I instancji do nadania wydanej...

VI SA/Wa 1805/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-23

, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, z zastrzeżeniem ust. 4. Przedsiębiorca krajowy uiszcza karę pieniężna w terminie 21 dni od dnia...
się jednak w przypadkach, gdy:, 1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108),, 2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy (art. 130 § 3...
1   Następne >   +2   +5   +10   44