Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

III SA/Kr 952/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-12

września 2016 r. wniosku A Sp. z o.o. z siedzibą w K o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności w sprawie skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 6...
wpłynęła skarga strony skarżącej A Sp. z o.o. wraz z wnioskiem o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności. Strona skarżąca jest reprezentowana przez profesjonalnego...

II OSK 1134/09 - Wyrok NSA z 2010-07-15

do wniesienia odwołania upłynął dnia 2 października 2008 r. Wskazała jednak, że już 30 września 2008 r. spółka złożyła wniosek o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności...
. rygorem natychmiastowej wykonalności. Na str. 4 tego wniosku spółka zastrzegła sobie 'prawo do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...] września 2008 r. w całości...

VI SA/Wa 2508/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-11

[...] września 2008 r. rygorem natychmiastowej wykonalności. Na str. 4 tego wniosku spółka zastrzegła sobie 'prawo do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...] września...
'Wniosku o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności' wynikają zarzuty odnośnie rygoru, a brak jest zarzutów podważających merytoryczne podstawy decyzji, zatem...

II SA/Sz 1047/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-24

gastronomicznych pochodzenia zwierzęcego zawartej z zakładem specjalistycznym., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ...
środkami spożywczymi i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Odwołujący się zarzucił również organowi bezpodstawne skierowanie próbek żywności...

II OSK 2837/13 - Wyrok NSA z 2015-06-24

do przeprowadzenia oceny i badań, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu wskazano, że przeprowadzona w dniu [...].10.2012 r. kontrola sanitarna...
decyzji organu I instancji w całości oraz umorzenie w całości postępowania I instancji, a także o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. Strona zarzuciła...

III SA/Gd 286/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-12

o przeciwdziałaniu narkomanii został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., W skardze zawarty został jednocześnie wniosek o 'wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności...
:, Wniosek skarżącego o 'wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności' uznany został przez Sąd za wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, o którym mowa w art. 61...

II SA/Bd 444/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-09-18

do usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 3 miesiące., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie orzekający organ podniósł...
niezbędny do usunięcia zagrożenia, nie dłuższy niż 3 miesiące., Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co w ocenie organu było niezbędne ze względu...

III SA/Łd 652/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-19

rygoru natychmiastowej wykonalności., Powyższe rozstrzygnięcie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny i prawny:, W dniu 22 stycznia 2013 r. pracownicy...
, ust. 3 pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;, - art. 108 k.p.a., poprzez nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo braku istnienia podstawy faktycznej...

IV SA/Gl 741/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-20

, na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia na czas nie dłuższy niż do 24 kwietnia 2013 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji podniesiono...
strona wniosła o jej uchylenie oraz umorzenie postępowania w całości postępowania przed organem I instancji oraz uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności, podnosząc...

II SA/Ol 649/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-08-29

lub życia ludzi (środki zastępcze), na okres trzech miesięcy i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na konieczność ochrony życia i zdrowia ludzkiego...
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu, złożonym od powyższej decyzji, spółka zarzuciła, że organ pierwszej...
1   Następne >   +2   +5   +10   79