Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

I OSK 116/06 - Wyrok NSA z 2006-06-30

kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym ostatnim przepisem nakazowi w całości nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji podano między...
w pełni uzasadnia wydanie niniejszego nakazu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż termin wymagalności roszczeń już upłynął, a w interesie społecznym leży...

II SA/Sz 1182/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-29

z usunięciem awarii., Termin wykonania: decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...
: decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98...

II SA/Wa 2204/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-02

przez pracodawcę bez zastrzeżeń w protokole z kontroli z dnia [...] czerwca 2004r. nr [...]. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji został nadany z uwagi na wymagalność roszczenia...
nakazowi rygor natychmiastowej wykonalności ze względów społecznych, gdyż w takiej sytuacji nie ma podstaw do wypłaty środków pieniężnych osobie, która swoim działaniem...

II SA/Po 1955/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-10-27

)., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa., W odwołaniu od nakazu pełnomocnik pracodawcy zarzucił naruszenie przepisów art. 9 ust. 1...
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy poprzez nie wskazanie dodatkowego terminu do usunięcia uchybień; błędne wydanie rygoru natychmiastowej wykonalności w trybie art. 108 kpa...

I OSK 289/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-01

rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § 2 pkt 1 P.p.s.a.)., Zaskarżona przez Spółkę decyzja została wydana...
decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wprawdzie w uzasadnieniu decyzji organ nie wyjaśnił przesłanek zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Bd 463/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-08

. z o.o. w B. przy ul. J. [...] wymaganą temperaturę powietrza, tj. nie niższą niż 14 °C. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 ustawy...
zapewnienie w pomieszczeniu temperatury +14°C; błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 108 K.p.a. poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Kr 3385/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-01-10

[...] .10.2002r wypłacenie tych należności pracownikom nadając tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 kpa. W odwołaniu od decyzji pracodawca...
nie kwestionował treści nakazu, a jedynie wnioskował uchylenie nadanego decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając to trudną sytuacją finansową Spółki i brakiem...

IV SA/Po 776/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-10-18

zakładowego regulaminu pracy. Nakazowi, we wszystkich jego punktach, nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu nakazu Inspektor stwierdził, że pracodawca...
wydania nakazu, lecz wyłącznie nałożenie rygoru natychmiastowej wykonalności obowiązków wyszczególnionych w jego punktach 1-4. W tych okolicznościach w pierwszej...

IV SA/Gl 1004/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-03-20

[...] rozstrzygnięć nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., W uzasadnieniu nakazu wskazano, iż przeprowadzona w 'A' S.A. kontrola...
o wstrzymanie rygoru natychmiastowego jego wykonania w trybie art. 135 k.p.a. i umorzenie postępowania., Odnosząc się do nadanego w nakazie rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Bd 24/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-14

o Państwowej Inspekcji Pracy w związku z art. 155 kpa, poprzez nieuzasadnioną odmowę zmiany decyzji co do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
terminu nie dopuszcza przepis ustawy. Poza tym rygor natychmiastowej wykonalności nie został nadany przez organ lecz wynika bezpośrednio z przepisu art. 11 pkt 7 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   30