Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

IV SA/Wa 1063/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

z dnia [...] kwietnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia...
złotych, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka zawierająca odpis ww...

IV SA/Wa 1520/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-26

3 rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji [...] Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa we W. stwierdził, że w wyniku badań laboratoryjnych...
o ochronie roślin, rygor natychmiastowej wykonalności jest zasadny. Co prawda, przepis ten nie wymaga uzasadniania nadania rygoru, to wyjaśnić należy, że z uwagi...

III OSK 1727/21 - Wyrok NSA z 2022-12-15

rygor natychmiastowej wykonalności;, - art. 145 § 1 pkt c w zw. z art. 151 p.p.s.a. poprzez oddalenie skargi, pomimo naruszenia przez organ administracji publicznej...
do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych, a decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Zatem zarządzenie pokontrolne w zakresie...

IV SA/Wa 2576/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-17

(lub decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności) o wycofaniu preparatu o nazwie '[...]' Spółka może preparat ten wprowadzać do obrotu licząc...
roku Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe 'A.' Sp. z o.o. z siedzibą w W. zażądało od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska natychmiastowego zajęcia stanowiska w sprawie...