Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

II OSK 1066/15 - Wyrok NSA z 2016-05-18

2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia., Wyrok ten został wydany...
realizacji wskazanego wyżej przedsięwzięcia. W toku prowadzonego postępowania inwestor przedłożył wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W dniu 17...

II OSK 2598/18 - Wyrok NSA z 2019-10-22

[..]. nr [..] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 1791/18, Wojewódzki Sąd...
Środowiska z dnia [..], nr [..] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Powyższe orzeczenie zostało wydane w następującym stanie faktycznym...

III OSK 2545/21 - Wyrok NSA z 2021-09-21

w [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną...
w [...] (skarżący) na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2019 r. [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

II OSK 3357/17 - Wyrok NSA z 2018-02-13

[...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. akt IV SA...
., nr [...], w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Powyższe orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym., Postanowieniem z dnia...

II OZ 1108/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-22

Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 21...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego...

IV SA/Wa 1872/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-09

rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji Główny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził, że w dniu (...) lutego 2006 roku statek S/S (...) bandery...
jest konieczne., Nie znajduje również uzasadnienia nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Przesłanki nadania takiego rygoru wymienione są w art. 108 kpa Jak wynika...

II OSK 907/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t. ze zm.)., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji RDOŚ w P...
wykonanie decyzji (art. 130 § 1 i § 2 K.p.a.). Niemniej opatrzenie rozstrzygnięcia organu administracji rygorem natychmiastowej wykonalności nie wywołuje skutków w postaci...

IV SA/Wa 2336/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-16

przez instalację najpóźniej do dnia 30.06.2007 r. (pkt. 5 decyzji). Niniejszej decyzji nadał zaś rygor natychmiastowej wykonalności (pkt. 7 decyzji)., Z wnioskiem o ponowne...
zwierzęcych kategorii 1. W tym miejscu wypada więc przypomnieć, iż decyzji I instancji z dnia [...] czerwca 2007r. organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Istota rygoru...

II OSK 2169/11 - Wyrok NSA z 2011-12-08

przepisach (brak uzasadnienia prawnego decyzji organu drugiej instancji, bezpodstawne nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności przez organ I instancji, brak...
, poprzez nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności w stosunku do decyzji środowiskowej, która nie podlega wykonaniu,, - art. 82 ust. 2 w związku z art. 85 ust. 2 pkt 1 lit. c...

II OSK 1141/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-07

rygor natychmiastowej wykonalności, mogłaby ulec wykonaniu. Decyzją tą organ administracyjny nałożył na skarżącego obowiązek przekazania sprowadzonego samochodu marki L...
. W dniu 14 listopada 2016r. zapadł wyrok uchylający zaskarżoną decyzję., W związku z nadaniem decyzji organu I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności, akt...
1   Następne >   +2   +5   +10   13