Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Wr 97/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej...
wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania., Po przekazaniu zaś skargi Sądowi - stosownie do treści art. 61 § 3 p.p.s.a. - Sąd może wydać...

III SA/Kr 944/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-06

, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności oraz w oparciu o którą dokonano wpisów w księgach wieczystych, w sytuacji uchylenia takiej decyzji przez sąd administracyjny...
natychmiastowej wykonalności., W takich okolicznościach, uchylone więc zostały wszystkie skutki wynikające z decyzji scaleniowej z dnia 14 września 2006 r. Skoro brak...

II SA/Bk 623/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-28

(pkt I wyroku), nadając jednocześnie wyrokowi w pkt l rygor natychmiastowej wykonalności (pkt III wyroku). Sąd Okręgowy w Ł., ma skutek apelacji pozwanych, wyrokiem...

III SA/Kr 707/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-26

, który dokonał aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w oparciu o ostateczną decyzję, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności oraz w oparciu o którą dokonano wpisów...

III SA/Kr 1834/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-10

publicznej może doręczyć decyzję, której: 1) organ administracji publicznej nadał rygor natychmiastowej wykonalności, albo 2) decyzji, która podlega natychmiastowemu...