Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Lu 301/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-13

rygor natychmiastowej wykonalności nie uprawniał organu do dokonania zmian w ewidencji, czym w konsekwencji organ uzasadnił odmowę dokonania aktualizacji danych...
gminnej. W pkt 10 decyzji został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 17 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji...

III SA/Wr 97/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej...
wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania., Po przekazaniu zaś skargi Sądowi - stosownie do treści art. 61 § 3 p.p.s.a. - Sąd może wydać...

III SA/Kr 944/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-06

, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności oraz w oparciu o którą dokonano wpisów w księgach wieczystych, w sytuacji uchylenia takiej decyzji przez sąd administracyjny...
natychmiastowej wykonalności., W takich okolicznościach, uchylone więc zostały wszystkie skutki wynikające z decyzji scaleniowej z dnia 14 września 2006 r. Skoro brak...

VII SA/Wa 1265/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-31

użytkowania wieczystego i nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzją nr [...] z dnia [...] marca 2018 r. Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji...
inną decyzję Prezydenta [...] nr [...] z dnia [...] czerwca 2013 r. i odmówiła ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oraz nadała decyzji rygor natychmiastowej...

II SA/Bk 623/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-28

(pkt I wyroku), nadając jednocześnie wyrokowi w pkt l rygor natychmiastowej wykonalności (pkt III wyroku). Sąd Okręgowy w Ł., ma skutek apelacji pozwanych, wyrokiem...

III SA/Kr 707/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-26

, który dokonał aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w oparciu o ostateczną decyzję, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności oraz w oparciu o którą dokonano wpisów...

III SA/Kr 1834/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-10

publicznej może doręczyć decyzję, której: 1) organ administracji publicznej nadał rygor natychmiastowej wykonalności, albo 2) decyzji, która podlega natychmiastowemu...