Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OSK 12/18 - Wyrok NSA z 2019-11-26

z siedzibą w K. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr [...] z dnia [...] marca 2016 r., nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wojewody...

VII SA/Wa 2059/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-04

Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę Wojewoda...
inwestora - [...] S.A. w [...], o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] Nr [...] z [...] marca 2016 r., nadał rygor natychmiastowej...

VII SA/Wa 1618/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

w [...] na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2015 r. znak: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Przedmiotem...
, po rozpatrzeniu zażalenia K. R. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r. Nr [...], znak: [...], nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji...

VII SA/Wa 1584/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-02

. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r., nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015r., zatwierdzającej projekt...
[...] z dnia [...] lutego 2015 r., rygoru natychmiastowej wykonalności., Z akt sprawy wynika, że na wniosek inwestora (tj. [...] S.A. z siedzibą w [...]), Wojewoda...

VII SA/Wa 428/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-10

z dnia [...] grudnia 2020 r. znak [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargi I., Decyzją z [...] grudnia 2019 r...
. nr [...] Wojewoda [...] działając na podstawie art. 108 § 1 i 2 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Inwestora nadał ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na wskazany...

VII SA/Wa 1595/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

w [...] na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2015 r. znak [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala...
postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r...

VII SA/Wa 1582/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-24

Budowlanego z dnia [...] maja 2015 r. znak [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem znak...
. nr [...] i umorzył postępowanie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...]. W uzasadnieniu organ...

VII SA/Wa 1436/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-16

r. nr [...], znak [...], Wojewoda [...]nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...]z dnia [...]lutego 2015 r. nr [...], znak [...], zatwierdzającej...
, postanowieniem z dnia [...]kwietnia 2015 r., znak [...], uchylił postanowienie z dnia [...]lutego 2015 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody...

II OSK 2530/21 - Wyrok NSA z 2022-02-10

[...] grudnia 2020 r. znak [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2021 r. VII SA/Wa 428/21...
[...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Wyrok ten został wydany w następującym stanie sprawy:, Decyzją z dnia [...] grudnia 2019 r...

VII SA/Wa 189/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-17

ostateczności, jednakże postanowienie nr [...] z dnia [...] lutego 2015 r. nadało jej rygor natychmiastowej wykonalności, zezwalający na przystąpienie do realizacji...
2015 r. i umorzył postępowanie organu I instancji w przedmiocie nadania decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2015 r. rygoru natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   75