Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 2432/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-30

z siedzibą w P. na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1...
. nr [...], którym utrzymano w mocy postanowienie tegoż organu z dnia [...] kwietnia 2016r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia...

II GSK 1568/11 - Wyrok NSA z 2012-10-23

Farmaceutycznego z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] czerwca 2009 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności uchylił zaskarżone postanowienie; stwierdził...

VI SA/Wa 1654/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-18

w W. na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone...
)., Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2007 r., organ I instancji nadał powyższej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Jako podstawę prawną postanowienia wskazano art.108 §...

VII SA/Wa 870/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-14

w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] stycznia 2007r. oraz umorzył postępowanie w sprawie uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności...
leków przez Internet skutkuje poważnymi negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nie powinno mieć miejsca w sytuacji...

VI SA/Wa 1511/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-17

, skarżąca), nakazał dokonać unieruchomienia ww. hurtowni i nadać wydanej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Wydaniu powyższej decyzji towarzyszył następujący...
konieczność nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. GIF wskazał, że zgodnie z art. 108 § 1 Kpa. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor...

II GSK 374/13 - Wyrok NSA z 2014-05-21

. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, ze zm.- dalej jako p.f.), nadając wymienionej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. U podstaw niniejszej...
leczniczymi do treści art. 78 ust.1 pkt 1 p.f. z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności, została doręczona przedsiębiorcy [...] w dniu 31 maja 2010 r. Ta data...

VI SA/Wa 2023/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-15

Instytutu Leków, w zakresie niezbędnym do wykonania badania. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Pismem z 23 stycznia 2020 r. Spółka wniosła o ponowne...
o wstrzymania, na podstawie art. 135 k.p.a., rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., W dniu [...] styczna 2020 r. do GIF wpłynął Protokół badań: [...], wydany dnia...

II GSK 2776/16 - Wyrok NSA z 2018-09-11

nieuprawnionym oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzja ta została utrzymana w mocy zaskarżoną decyzją Głównego Inspektora Farmaceutyczny. W jej uzasadnieniu...
nakazu co do zachowań, które nie mają miejsca) i nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,, - art. 108 kpa poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej...

VI SA/Wa 3949/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-27

'[...] ', nałożenia na stronę skarżącą kary pieniężnej w kwocie 20.000 złotych, oraz nadania decyzji w pkt 1 - 3 rygoru natychmiastowej wykonalności, - uchylił sporną...
) nałożył na skarżącą spółkę karę pieniężną w wysokości 10.000 złotych,, 3) nadał decyzji w pkt 1 rygor natychmiastowej wykonalności., Od powyższej decyzji Wojewódzkiego...

VI SA/Wa 711/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-19

. w przedmiocie unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przedsiębiorca ten miał pełną świadomość, iż od tego momentu...
dowodowego na etapie postępowania odwoławczego,, c) art. 108 k.p.a. - poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności pomimo braku przesłanek do jego nadania,, d...
1   Następne >   +2   +5   +10   45