Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

III OSK 2105/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-07

Postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wydawane na podstawie art. 108 k.p.a., nie może wywołać skutków, o jakich mowa w art. 61 § 3...
w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: oddalić wniosek. Wyrokiem z 11 marca 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę...

III OSK 2185/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-04

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 26 kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: odmówić wstrzymania...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 26 kwietnia 2021 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji...

III OZ 450/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-12

14 kwietnia 2021 r. nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.17.2020.AB.1 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia...
. nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.17.2020.AB.1 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. B. z siedzibą...

II SA/Wr 790/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-12

lub ograniczenia pozwolenia. Decyzji pierwszej instancji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi., W odwołaniu skarżąca zarzuciła...
ruchu drogowego, co uzasadniało nadanie pozwoleniu rygoru natychmiastowej wykonalności. W postępowaniu odwoławczym nie mogło być rozważane cofnięcie udzielonego pozwolenia...

II SA/Wr 709/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-01

administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie jej wykonania. W niniejszej sprawie wniosek...
składającej taki wniosek. Nie jest zatem zasadny wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji, w którym strona nie wskazuje, jakie szkody wystąpią w razie wykonania...

II SA/Wr 790/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-27

postępowania kontrolującego zasadność decyzji wodnoprawnej (tym bardziej, że w sprawie nadano decyzji wodnoprawnej rygor natychmiastowej wykonalności). W ocenie NSA decyzja...

III OZ 638/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-12

-WDŚZOO.420.73.2021.SP.2 w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
marca 2022 r., nr DOOŚ-WDŚZOO.420.73.2021.SP.2 w przedmiocie odmowy wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji oraz zwrócił ze Skarbu Państwa (kasy Wojewódzkiego Sądu...

III OZ 59/23 - Postanowienie NSA z 2023-02-15

., nr DOOŚ-WDŚ/ZIL420.81.2018.EU/AB.AW.36 w przedmiocie odmowy wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia: oddalić zażalenie. Sędzia Wojewódzkiego Sądu...
, w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi Stowarzyszenia 19 września 2022 r. 29 września 2022 r...