Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

I OSK 2803/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

Dolnośląski nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Następnie decyzja ta stała się ostateczna w dniu [...] kwietnia 2014 r. Działając na podstawie ustawy z dnia 10...
w tej dacie ustał również rygor natychmiastowej wykonalności, przeto w sprawie zastosowanie ma przepis art. 12 ust 4b ustawy, który określa, że za prawo do nieruchomości...

I OSK 2856/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

Państwa. Decyzji tej Wojewoda [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu 17 kwietnia 2014 r. Wojewoda [...] wydał zaświadczenie o ostateczności ww. decyzji...
nieostatecznej ZRID. Organ argumentował, że skoro decyzja Wojewody stała się ostateczna w dniu 8 kwietnia 2014 r. to w tej dacie ustał również rygor natychmiastowej wykonalności...

I OSK 3091/15 - Wyrok NSA z 2017-09-15

rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda Dolnośląski wydal zaświadczenie nr [...] o ostateczności (z dniem [...] kwietnia 2014 r.) decyzji...
, że ich wniosek o wypłatę zaliczki został rozpatrzony negatywnie, gdyż nie była możliwa wypłata zaliczki na tym etapie postępowania. Rygor natychmiastowej wykonalności...

I OSK 1422/10 - Wyrok NSA z 2011-08-24

, nie była ostateczna i nie został jej też nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Skarżąca kasacyjnie zwracała też uwagę, że przywołane w zaskarżonym wyroku fragmenty...