Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SA/Wa 82/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

ze służby. Na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. organ I instancji nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na wyjątkowo ważny interes służby., Od powyższej...
decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, albowiem nadanie tego rygoru zaprzepaszcza szansę na poprawę stanu zdrowia skarżącego, tym bardziej, że prosił o skierowanie...

II SA/Lu 1274/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-01-28

, 11, 78, 79, 81 kpa;, 4/ nadanie decyzji nr [...] rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na interes społeczny czym Dyrektor Aresztu Śledczego naruszył art.. 6,8...
decyzji Dyrektora Aresztu Śledczego z dnia [...] rygoru natychmiastowej wykonalności rażąco narusza art. 108 § 1 kpa., Syntetyczne uzasadnienie w tym przedmiocie dokonane...

II SA/Ol 742/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-15

może być norma prawa materialnego ustanowiona aktem powszechnie obowiązującym. Dodał, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 k.p.a. jest w pełni...
, iż aby nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności muszą zaistnieć odpowiednie przyczyny. Przesłanki nadania rygoru mogą powstać jedynie w związku z ochroną zdrowia lub życia...

II SA/Wa 900/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-18

szanse na poprawę zdrowia utraconego w trakcie trwania służby i pozbawia możliwości leczenia. Skarżący podniósł, że, gdyby decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej...
wykonalności z pewnością nabyłby uprawnienia emerytalne., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia...

II SA/Wa 1094/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-10

- [...], co łącznie stanowiło kwotę [...]. Dlatego też, w oparciu o tę kwotę wyliczono wysokość przyznanych świadczeń pieniężnych. Rygor natychmiastowej wykonalności nadano z uwagi...
o charakterze stałym, pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, w wysokości - [...]., Na podstawie art. 108 § 1 kpa decyzji nadano rygor natychmiastowej...

II SA/Wa 1188/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-10

zawartym w odwołaniu, nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W konsekwencji Dyrektor Zakładu Karnego w [...] wydając zaskarżoną decyzję personalną mógł zwolnić...
art. 219 ust. 3 ustawy o Służbie Więziennej. Z faktu natychmiastowej wykonalności decyzji nie można wysnuwać wniosków co do terminu zwolnienia ze służby. Dniem...

II SA/Wa 1423/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-26

przysługującego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym w łącznej wysokości 338,00 zł. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art...

II SA/Ol 420/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-09-24

, Na podstawie art. 108 § 1 Kpa decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na konieczność wypłaty nagrody., A.Z. nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem...

II SA/Wa 2330/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-14

wskazanie, że decyzja podlega wykonaniu z dniem w niej określonym, tj. [...] stycznia 2021 r. w sytuacji, gdy nie został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności...
' lub 'natychmiastowej wykonalności', albo że wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania takiej decyzji (por. K. Glibowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz pod red. M...

II SA/Ol 531/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-30

niezbędnego dla zastosowania w decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, ważnego interesu służby. Ponadto organ nakazał autorowi odwołania bycie w stałej dyspozycji...
1   Następne >   2