Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

III SAB/Gl 14/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-19

'będzie dowodem przestępstwa popełnionego przez lekarzy.', Następnie w piśmie z 19 kwietnia 2018r. dokonał modyfikacji skargi., Wniósł o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej...
wykonalności, orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłość miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa i zwrotu kosztów postepowania w kwocie 183,37 zł, na którą składa...