Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

II SA/Rz 269/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-06-02

. Nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu swojej decyzji Dyrektor ZK wskazał, że na dzień jej wydania ustalono M. C. okres służby w Służbie...
jego niewłaściwą interpretację co do nadania decyzji rygory natychmiastowej wykonalności,, - zasady praworządności, jako jednej z podstawowych zasad ustrojowych Państwa, zawartych...

I OSK 1276/09 - Wyrok NSA z 2010-03-03

rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na wyjątkowo ważny interes służby., W uzasadnieniu decyzji podał, że w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim...
zastosowania art. 229 § 2 i § 4 Kodeksu Pracy. Ponadto podkreślił, że nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 K.p.a. ze względu...

IV SA/Gl 457/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-01-17

do służby i na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu wskazał, że [...]. K. J. orzeczeniem Nr [...] dnia [...] r...
Dyrektora Aresztu Śledczego w B. że jest to ostatni dzień jego zwolnienia lekarskiego. Podkreślił, że rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nadano ze względu...

I OSK 844/08 - Wyrok NSA z 2009-05-11

wymogu zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności i ogólnikowe i wybiórcze wyjaśnienie podstawy prawnej wydanego wyroku;, c) art. 145 § 1 pkt 1c p.p.s.a. w związku...
dokonanej przez organy Służby Więziennej rozszerzającej wykładni przesłanek zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności,, art. 7 k.p.a. w zw. z § 4 ust. 4 rozporządzenia...

IV SA/Po 800/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-09-20

, mając na względzie realizację zasady prewencji ogólnej, organ I instancji nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 kpa; k. [...] )., A.D. odwołał...
Zainteresowanemu, że decyzji z [...] r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności; wykonano ją przed terminem wniesienia odwołania (art. 130 § 3 'ust.1' kpa) i dlatego...

I OSK 1516/09 - Wyrok NSA z 2010-05-07

), nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na wyjątkowo ważny interes służby., W uzasadnieniu podał, że w dniu 19 lutego 2009 r. dyrektor Aresztu...
dyscyplinarną. Natomiast, obszerna korespondencja z odwołującym się świadczy o tym, że nie naruszono art. 10 § 1 K.p.a. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Rz 543/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-11-16

. Na podstawie art. 108 § 1 KPA decyzji tej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności., Jako przyczynę powyższego przeniesienia organ pierwszej instancji podał fakt...
przez przełożonych. Podważyła także zastosowanie wobec kwestionowanej przez nią decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej...

II SA/Wr 139/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-04

4 ustawy o Służbie Więziennej zobligowało Dyrektora jednostki do natychmiastowego jej zwolnienia. Musiał też on nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes Służby Więziennej, za jaki uważał konieczność niedopuszczenia do pełnienia służby osoby, która została skazana...

I OSK 6/10 - Wyrok NSA z 2010-06-16

). Na podstawie art. 108 § 1 kpa organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na konieczność wypłaty nagrody., Po rozpatrzeniu odwołania A. Z. od powyższej...
podał również, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest w pełni uzasadnione ze względu na wyjątkowo ważny interes służby, zaś zarzuty dotyczące...

II SA/Po 502/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-06

, nadając jej jednocześnie rygor natychmiastowej wykonalności na mocy art. 108 § 1 k.p.a. z uwagi na względy prewencji ogólnej i interes społeczny., Pismem z dnia [...] lutego...
z dnia [...] stycznia 2014 r. spełnia wszystkie wymogi formalne, a jej rozstrzygnięcie nie budzi wątpliwości. Organ odwoławczy dodał przy tym, że rygor natychmiastowej...
1   Następne >   3