Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

I SA 1934/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-30

rygor natychmiastowej wykonalności., Dyrektor Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej W. decyzją nr [...] z dnia [...] lipca 2003 r., po rozpatrzeniu odwołania...
ppłk A. K. do zwolnienia zajmowanej kwatery zastępczej na zasadach internatowych, nadając powyższej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Rozpatrując sprawę...

I OSK 751/08 - Wyrok NSA z 2009-02-02

z rat oraz bieżących należności spowoduje natychmiastową wykonalność pozostałej części zadłużenia pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji., Sąd...
ustalonej raty, a opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z rat spowoduje natychmiastową wymagalność pozostałej części zadłużenia, pod rygorem wszczęcia postępowania...