Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II GSK 920/10 - Wyrok NSA z 2011-10-06

uznaniem, że decyzja nakładająca sankcję podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy,, 2) art. 145 § 1 pkt 1 c p.p.s.a. w związku z art. 130 k.p.a....
innymi, że z literalnego brzmienia art. 3 ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru, rygor natychmiastowej wykonalności...

I SA/Rz 87/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-15

rygor natychmiastowej wykonalności, lub podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, jak stanowi art. 130 § 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks...
, decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR [...] z dnia [...] września 2015r. nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Nie zachodzi również w odniesieniu...

I SA/Rz 86/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-15

skutek, decyzja organu I instancji musi podlegać wykonaniu. Wykonaniu nie podlega decyzja nieostateczna, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
[...] września 2015r. nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Nie zachodzi również w odniesieniu do niej przypadek wykonalności nie ostatecznej decyzji z mocy prawa...

II SA/Bd 388/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-08

pozwu wskazał w jego uzasadnieniu, iż cyt. 'Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności uzasadniam tym, że opóźnienie może narazić mnie na szkodę związaną...
rygoru natychmiastowej wykonalności - k. 23 akt administracyjnych, wyrok Sądu Rejonowego we W. z dnia [...] nakazujący J. L. wydania powodowi (skarżącemu) działki...

V SA/Wa 106/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-06

wodnoprawnym z dnia [...] grudnia 2013r. nie ma charakteru decyzji ostatecznej, ani nie zawiera w swojej treści rygoru natychmiastowej wykonalności., Nakreślając ramy prawne...
, od której przysługuje środek odwoławczy i która nie ma nadanego rygoru natychmiastowej wykonalności, nie jest wykonalna o czym stanowi art. 130 § 1 k.p.a., W świetle powyższego...

V SA/Wa 1975/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-19

przedmiotowej decyzji pozwolenia na budowę rygor natychmiastowej wykonalności. Z treści postanowienia wynika, że stronom służy zażalenie do [...]. W związku z tym Agencja...
takie stanowisko jest błędne, gdyż przedłożonej decyzji w dniu [...] marca 2014 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co skutkuje przyjęciem, iż byłaby ona...

V SA/Wa 1983/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-10

decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (por. art. 61 § 2 cyt. ustawy). Jednakże art. 61 § 3 p.p.s.a. stanowi...

V SA/Wa 2025/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-04

rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (por. art. 61 § 2 cyt. ustawy). Jednakże art. 61 § 3 p.p.s.a. stanowi...

III SA/Lu 427/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-28

w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej...
wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Jednakże, zgodnie z § 3, po przekazaniu sądowi skargi, na wniosek skarżącego sąd ten może wydać...

III SA/Lu 428/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-04

, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie...
1   Następne >   +2   6