Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

IV SAB/Gl 166/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-18

okresowego od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. W jego treści wniósł o nadanie decyzji o przyznaniu zasiłku rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie...
r. w wysokości 408,03 zł oraz od 1 września 2015 r. do 30 września 2015 r. w wysokości 408,03 zł. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu...

II SAB/Lu 99/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-18

zasiłku stałego przyznanego decyzją ostateczną z dnia [...] sierpnia 2014 r. i nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności., W odpowiedzi na skargę Kierownik...
skarżącego do wypłaty świadczenia., Odnosząc się do żądania nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności stwierdzić należy, że sąd administracyjny rozpatrując...

IV SAB/Gl 167/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-15

natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie aktualizacji wywiadu środowiskowego w terminie 2 dni roboczych od wpływu wniosku oraz o nieodraczanie wypłaty zasiłku w kasie MOPS...
natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu organ wyjaśnił, iż wniosek dotyczył zaspokojenia potrzeb, które uprzednio zostały objęte pomocą organu, rodzina strony...

IV SAB/Gl 25/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-26

rygor natychmiastowej wykonalności. W jej uzasadnieniu organ stwierdził, że zasiłek celowy jest świadczeniem jednorazowym, choć możliwa jest jego realizacja w częściach...
2015 r., Określił przy tym sposób wypłaty, wskazując: gotówka (kasa MOPS). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Pismem datowanym na dzień 03 września 2015 r...