Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Bk 889/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-13

Gminy w Ł. Najpierw doszło do wydania decyzji wywłaszczeniowej z dnia [...] lutego 2020 r. z rygorem natychmiastowej wykonalności, która zmieniła przeznaczenie nieruchomości...
natychmiastowej wykonalności, która stała się ostateczna. Dlatego doszło do wywłaszczenia przed [...] czerwca 2020 r., - Ad. 2 decyzję odszkodowawczą z dnia [...] sierpnia 2020 r...

I SA/Kr 50/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-05

. 12 ust. 4f ustawy). Jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość...
odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 12 ust. 4g). Wedle art...

I FSK 30/19 - Postanowienie NSA z 2022-06-28

natychmiastowej wykonalności doręczone stronie, która miała ustanowionego pełnomocnika, z naruszeniem art. 145 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
)., Zwrócić należy uwagę, że w uchwale (7) z dnia 7 marca 2022 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FPS 4/21) stanowiącej, że 'Postanowienie o nadaniu rygoru...

I SA/Wr 421/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-24

692 zł 85 gr (kwota główna w wysokości 22 435 zł 92 gr i kwotę odsetek ustawowych w wysokości 57 256 zł 93 gr) ze względu na rygor natychmiastowej wykonalności do ww. kwoty...

III SA/Wa 1358/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

). Decyzja opatrzona została rygorem natychmiastowej wykonalności. Powyższa decyzja wydana została wskutek wszczętego w dniu [...] kwietnia 2015 r. postępowania w sprawie wydania...

I FSK 42/19 - Postanowienie NSA z 2022-06-28

o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczone stronie, która miała ustanowionego pełnomocnika, z naruszeniem art. 145 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...