Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

III SA/Wa 2462/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-10

. Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] (dalej zwany: 'NUS') postanowieniem z [...] listopada 2011r. nadał ww., nieostatecznej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w części...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej zwana: 'O.p.') przez zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo że NUS...

III SA/Wa 924/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

marca 2013r. wnieśli odwołanie., Następnie, postanowieniem z [...] października 2013r. Naczelnik Urzędu Skarbowego W. nadał rygor natychmiastowej wykonalności tej decyzji...
nadać decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ okres upływu terminu przedawnienia podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące. Naczelnik Urzędu...

II FSK 2995/14 - Wyrok NSA z 2016-11-25

”) warunkiem wprowadzenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności do obrotu prawnego jest doręczenie podatnikowi zarówno decyzji wymiarowej...
, jak i tego postanowienia albo tylko decyzji wymiarowej w sytuacji, gdy postanowienie o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zostało zawarte w decyzji wymiarowej...

III SA/Wa 1837/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-14

z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej zwana: O.p.), rygor natychmiastowej wykonalności ww. decyzji z dnia...

I SA/Op 149/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-06-10

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. z tytułu...
postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie...

III SA/Wa 2691/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) stwierdza, że uchylone postanowienie nie może być wykonane w całości, 3...
Urzędu Skarbowego W. z [...] marca 2014r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] marca 2014r. - umorzył postępowanie zażaleniowe...

I FSK 674/13 - Wyrok NSA z 2014-04-22

Wydanie decyzji ostatecznej w sprawie, w której decyzji organu pierwszej instancji w drodze postanowienia nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art...
zażaleniowe w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej., 2. Przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji przebieg postępowania, 2.1. Dyrektor...

I SA/Gd 1372/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-27

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 9 sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Zaskarżonym...
. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 13 sierpnia 2012r., nr [...] w sprawie określenia H.Ch. zobowiązania...

I SA/Kr 758/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-25

Skarbowej z dnia 2 marca 2015 r. Nr [...] w przedmiocie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności - skargę oddala - Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
. nr [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia 3.10.2014 r. w części dotyczącej określenia...

I SA/Kr 2233/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-12

decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, - skargę oddala - Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2011 r. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego działając...
doręczenia decyzji stronie (24 października 2011 r.) do dnia wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności (2 grudnia 2011 r.) minął okres dłuższy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100