Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III FSK 398/21 - Wyrok NSA z 2021-11-23

2015 r. nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, dlatego, że do momentu podjęcia egzekucji postanowienie w tej sprawie nie zostało Skarżącej doręczone. Zdaniem...
Sądu skutek prawny w postaci nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności następuje od chwili wydania postanowienia, czyli złożenia podpisu...

I SA/Ol 322/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-07-28

Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr 2801-IEW.4253.4.2022.7 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) uchyla zaskarżone...
na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z 25 kwietnia 2022 r., w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...

II FSK 3777/17 - Wyrok NSA z 2019-10-22

w Kielcach z dnia 22 maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla postanowienie Dyrektora...
., nr [...] i umarza postępowanie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, 3) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach na rzecz B. K. kwotę 1157...

I SA/Sz 362/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-07-18

przymiotu ostateczności) rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, że okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania...
przez Spółkę wykonane,, - art. 120 oraz art. 121 § 1 w zw. z art. 239b § 2 i art. 239b § 1 pkt 4 O.p., poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wyłącznie...

I SA/Gl 1220/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-11

w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość...
: organ pierwszej instancji) z dnia [...]r. nr [...], nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...]r...

I SA/Ke 200/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-25

w K. uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. z dnia [...] listopada 2012 r. znak [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
rygor natychmiastowej wykonalności, na które L. C. złożył zażalenie., Organ odwoławczy przywołując przepis art. 239b § 1 i § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

I FSK 1637/18 - Wyrok NSA z 2022-03-08

Skarbowej w Łodzi z dnia 8 stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności w części dotyczącej decyzji...
określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r. oraz utrzymanie w mocy postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

III SA/Wa 1452/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-13

w W. z dnia [...] lutego 2017 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...] i umarza postępowanie podatkowe w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Sz 321/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-01

postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r. i kwoty podatku do zapłaty za listopad 2014 r...
w [...] z dnia [...] umarzające postępowanie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] z dnia 30 grudnia 2015 r...

I SA/Rz 259/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-06-13

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności oddala...
wykonalności powoduje, że właściwy organ jest zobligowany do wydania tego rodzaju rozstrzygnięcia. Zaistnienie którejkolwiek z przesłanek nadania rygoru natychmiastowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100