Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SA/Ol 646/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-14

jest obligatoryjną przesłanką zwolnienia funkcjonariusza ze służby., Ze względu na ważny interes służby decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art...
wydając zaskarżoną decyzje i nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności pozbawił skarżącego, jeszcze przed wniesieniem skargi, prawa do wstrzymania wykonania kary...

II SA/Ol 524/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-23

K.p.a. Natomiast nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności było niezbędne z uwagi na zaistniałe przesłanki zawieszenia funkcjonariusza w obowiązkach służbowych...
., Odnosząc się natomiast do zarzutu nieuzasadnionego nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 zdanie pierwsze K.p.a., należy zauważyć...

II SA/Ol 473/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-17

rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na wyjątkowo ważny interes służby., A.Z. wniósł od tej decyzji odwołanie (błędnie nazwane zażaleniem) domagając...
stosowane do ustaleń określenia orzecznictwa rzekomego inwalidztwa skarżącego'. A.Z. zarzucił również, że organ, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności , naruszył...

II SA/Ol 874/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-29

przysługującej odprawy). Podniósł także, że przesłanki nadania rygoru natychmiastowej wykonalności zawarte w art. 108 k.p.a. mają charakter zamkniętego katalogu...
swojej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności naruszył jego prawo i pozbawił go przysługujących mu uprawnień. Ponadto zwłoka w wypłacie źle wyliczonej odprawy...

II SA/Ol 862/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-16

ze służby opatrzona została rygorem natychmiastowej wykonalności stosownie do art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego co oznacza, iż decyzja taka...
natychmiastowej wykonalności decyzji nie posiadającej przymiotu ostateczności wskazać pozostaje skarżącemu, iż nadanie decyzji o zwolnieniu ze służby wskazanego rygoru...

II SA/Ol 710/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-01

. Organ wskazał również, że na podstawie art. 108 § 1 Kpa decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, z uwagi na konieczność niezwłocznej wypłaty przyznanych świadczeń...
rozstrzygnąć. Zakwestionował także celowość nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej decyzją z dnia...

II SA/Ol 1007/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-12-30

od wypłaconych świadczeń. Dodał, iż powyższej decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia '[...]', Nr '[...]', Dyrektor Okręgowej Służby...
dotyczący nie nadania decyzji organu pierwszej instancji rygoru natychmiastowej wykonalności - art. 108 k.p.a. - nie znajduje uzasadnienia, bowiem przyznanie wyrównań...

II SA/Ol 737/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-14

przepisów. Tym samym przez swoje działanie doprowadził do wyrządzenia odwołującemu szkody finansowej. Bezzasadnie został również zastosowany rygor natychmiastowej wykonalności...