Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

I OSK 2801/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

. B., stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Decyzji tej Wojewoda Dolnośląski nadał rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda...
został rozpatrzony negatywnie, ponieważ art. 12 ust. 4g ustawy drogowej może być zastosowany jedynie wobec decyzji nieostatecznej, gdyż rygor natychmiastowej wykonalności...

I OSK 2802/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Decyzji tej Wojewoda Dolnośląski nadał rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda Dolnośląski...
rozpatrzony negatywnie, ponieważ art. 12 ust. 4g ustawy drogowej może być zastosowany jedynie wobec decyzji nieostatecznej, gdyż rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Go 229/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-25

1,1881 ha, będąca własnością A.R., stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Decyzji tej Wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu [...] kwietnia...
rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji...

II SA/Go 225/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-11

E.C., stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Decyzji tej Wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności., [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda wydal...
o tym, że jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje...

II SA/Go 224/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-11

własnością C.B., stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Decyzji tej Wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności., [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda wydal...
o tym, że jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje...

II SA/Go 228/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-23

. Decyzji tej Wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności., [...] kwietnia 2014 r. Wojewoda wydal zaświadczenie nr [...] o ostateczności (z dniem [...] kwietnia...
postępowania. Art. 12 ust. 4g specustawy drogowej mówi o tym, że jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Go 226/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-11

rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja ta stała się ostateczna w dniu [...] kwietnia 2014 r.. Wojewoda, działając na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003...
organ argumentował, iż skoro decyzja Wojewody stała się ostateczna w dniu 8 kwietnia 2014 r. zatem w tej dacie ustał również rygor natychmiastowej wykonalności, przeto...

V SA/Wa 5/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-24

postępowania, Skarżący wnosi o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności'. Przedmiotowy wniosek nie został w dalszej części skargi uzasadniony., Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, W pierwszej kolejności - odnosząc się do zawartego w skardze wniosku Strony 'o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności...

IV SA/Wa 1391/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-05

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności. Zachodzi pilna potrzeba budowy nowego mostu...
, w odniesieniu do której wydano już decyzję środowiskową, zaopatrzoną w rygor natychmiastowej wykonalności., Orzeczenie w przedmiocie uzgodnień nie ograniczyło się zatem...

VII SA/Wa 553/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-13

rygor natychmiastowej wykonalności oraz że zostało wniesione odwołanie, a nadto, że podział nieruchomości zostanie zatwierdzony gdy nastąpi wywłaszczenie projektowanych...
tej decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Po wydaniu ostatecznej decyzji przez organ odwoławczy działka nr [...]ulegnie podziałowi na działki nr [...]o pow...
1   Następne >   3