Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

II SAB/Gl 70/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-06

w pkt 4 został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji złożono środek odwoławczy. Jednakże stosownie do treści art. 12 ust. 4g specustawy drogowej została...
jest od nadania decyzji o zezwoleniu na lokalizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności oraz wniosku podmiotu uprawnionego o wypłatę zaliczki w wysokości 70...

I OZ 424/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-21

. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Śremu w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia: oddalić zażalenie. W toku...
postępowanie pod sygnaturą IV SAB/Po 98/22 dotyczy przewlekłego postępowania Burmistrza w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji (OPS.II.4011.705.2016...

IV SAB/Po 98/22 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-07-15

niejawnym sprawy ze skargi R. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji postanawia...
przewlekłego postępowania Burmistrza Miasta w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ([...])., Zarządzeniem z dnia [...] czerwca 2022 r. w sprawie IV SAB...

I OW 2/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-03

wygaszone z dniem 1 grudnia 2018 r. decyzją Burmistrza Miasta [...] z [...] grudnia 2018 r. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Wniosek...
. nie była ostateczna w dacie wniesienia wniosku przez S.M., gdyż na mocy art. 108 § 1 kpa weszła do obrotu prawnego wraz z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Po 686/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-07

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadała co prawda rygor natychmiastowej wykonalności, ale została wydana [...] 2016 r. Oznacza to, że decyzja...
u.sz.z.p. istotne jest jedynie to, że nieostatecznej decyzji odszkodowawczej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia 12 czerwca 2018 r. Burmistrz...

I SA/Go 368/23 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-12-12

sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2022 r. sygn. I FPS 4/21 gdzie stwierdzono: 'Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczone...
uchwała z 7 marca 2022 r. I FPS 4/21 odnosi się do kwestii doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, jednakże zdaniem Sądu, jej treść należy...

II SA/Op 233/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-10-04

decyzji, gdyż niewykonanie opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji stanowi naruszenie prawa. Żądanie Sądu w zakresie wskazania naruszenia prawa bądź interesu...
pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez sprecyzowanie żądania zawartego w skardze, a także wskazanie numeru i daty zaskarżonej decyzji, postanowienia lub innego aktu będącego...

II SA/Go 949/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-02-03

za świadczenie nienależnie pobrane, nakazał zwrot w/w świadczenia w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. i jednocześnie nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja...

I OW 152/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-23

pomocy społecznej w Brzezinach. Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2013 r. nadano powyższej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Natomiast na mocy decyzji...

I SAB/Kr 9/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-24

za uszczerbek budżetu domowego. Skarżący wniósł ponadto o nadanie postanowieniu lub nakazowi zapłaty wydanemu w niniejszej sprawie rygoru natychmiastowej wykonalności...
i o doręczenie mu odpisu postanowienia lub nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. W uzasadnieniu swojej skargi podniósł, że opłata uzdrowiskowa została od niego...
1   Następne >   2