Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Wr 808/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-25

W przypadku wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 239b § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej...
. Jeżeli zatem w trakcie tego postępowania odpadła przesłanka warunkująca nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, to okoliczność ta nie może być zignorowana...

I SA/Wr 302/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-05-23

w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 20 grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I. uchyla zaskarżone...
Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało w mocy postanowienie Burmistrza D. z [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej...

I SA/Wr 729/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-19

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. S. z dnia [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego W. S...

II SA/Wr 851/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-19

k.p.a. rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli z treści tej decyzji wynikają skonkretyzowane obowiązki jej adresata określonego działania, zaniechania bądź znoszenia...
w uzasadnieniu nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Zamiar przyspieszenia procesu inwestycyjnego poprzez możliwość niezwłocznego złożenia wniosku o zatwierdzenie...

I SA/Wr 330/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-08

. U. z 2005 r. nr 8, poz.60 ze zm. nadał rygor natychmiastowej wykonalności swojej decyzji z tego samego dnia nr [...] określającej A spółce z o. o. z siedzibą w P. kwotę...
postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności utraciło moc prawną, organ II instancji uznał postępowanie w sprawie wniosku strony o stwierdzenie...

I SA/Wr 329/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-08

. U. z 2005 r. nr 8, poz.60 ze zm. nadał rygor natychmiastowej wykonalności swojej decyzji z tego samego dnia nr [...] określającej A spółce z o. o. z siedzibą w P. kwotę...
postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności utraciło moc prawną, organ II instancji uznał postępowanie w sprawie wniosku strony o stwierdzenie nieważności...

I SA/Wr 1447/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-03

29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm., dalej - 'O.p.') nadał rygor natychmiastowej wykonalności własnej decyzji nieostatecznej...
., W zażaleniu z dnia 30.12.2015 r. pełnomocnik podniósł, że A nie została poinformowana o toczącym się postępowaniu w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Wr 1547/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-31

Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 12 marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie w podatku...
pierwszej instancji) z [...], nr [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organu podatkowego pierwszej instancji z dnia [...] nr [...] określającej skarżącemu...

I SA/Wr 281/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-06

Skarbowej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie : nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. p o s t...
. nadał wyżej wymienionej decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalność. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 239 b § 1 pkt 4...

I SA/Wr 1246/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-07

podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.; dalej: O.p.) nadał rygor natychmiastowej wykonalności własnej decyzji nieostatecznej z dnia [...] grudnia 2014r...
, jak i orzecznictwa sądów administracyjnych podkreślono, że postępowanie w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie jest postępowaniem podatkowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100