Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Bd 93/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-19

, [...]. na postanowienie Naczelnika [...]Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...]. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Naczelnika...
z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) - dalej: 'O.p.' nadał w.wym. decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności...

I SA/Bd 262/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-28

decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, było nadanie im rangi odrębnego postępowania., 3. Na akta postępowania w sprawie o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności...
ze skargi K. T. i C. T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...

I SA/Bd 576/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-11

za niedopuszczalne, albowiem do dnia podjęcia egzekucji nie zostało doręczone postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Zdaniem Skarżącej, postanowienie takie winno...
, albowiem zostało prawidłowo złożone. Oznacza to, że postanowienie (o rygorze natychmiastowej wykonalności) prawidłowo dotarło do adresata. Konsekwentnie, w zakresie...

I SA/Bd 784/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-04

wykonalności decyzji nieostatecznej oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] listopada 2017 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w B. nadał rygor natychmiastowej...
, iż na dzień wydania postanowienia w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności okres do upływu terminu przedawnienia należności w podatku od towarów i usług za miesiące...

I SA/Bd 400/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-28

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji. 1. uchyla zaskarżone postanowienie 2. określa, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane w całości 3. zasądza...
. 239 utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w I. z dnia [...] nr [...], nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu...

I SA/Bd 806/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-13

ze zm. dalej O.p.), organ podatkowy pierwszej instancji nadał ww. decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności., 3. W zażaleniu na powyższe postanowienie...
przez ich błędną wykładnię i nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy organ podatkowy nie uprawdopodobnił, że zobowiązanie wynikające z decyzji...

I SA/Bd 265/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-05-31

. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w T. nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] r. określającej stronie wysokość zobowiązania podatkowego...
Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] r. nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, została uchylona przez Dyrektora Izby Skarbowej w B. decyzją z dnia [...] r...

I SA/Bd 611/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-14

postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. W związku z powyższym, w tytule wykonawczym błędnie określono, iż egzekwowany obowiązek jest wymagalny., Postanowieniem...
postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności stwierdził, że w przypadku złożenia pełnomocnictwa do akt postępowania podatkowego, będzie miało ono znaczenie...

I SA/Bd 1028/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-30

tej nadał - postanowieniem z dnia [...]r. - rygor natychmiastowej wykonalności. Na to postanowienie strona reprezentowana przez radcę prawnego wniosła zażalenie. Dyrektor Izby...
, art. 239a i art. 239 § 3 tej ustawy, z uwagi na utrzymanie w mocy postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Bd 1007/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-04-06

Skarbowego w I. nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] określającej J. B. i R. B. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r...
rygoru natychmiastowej wykonalności tej decyzji., W wyniku wniesienia skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 28 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Bd...
1   Następne >   +2   +5   +10   85