Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 192/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-11-07

. zwalniającej sierżanta Adama B. ze służby z dniem 6 października 2000 r. nadany został rygor natychmiastowej wykonalności 'z uwagi na interes społeczny, wyrażający...
pierwszej instancji zawiera zapis o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności, co wynika również jednoznacznie z treści decyzji organu drugiej instancji. Faktem...

III RN 201/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

równocześnie, iż normy z par. 2 nie stosuje się między innymi w przypadku określonym w pkt 1, a więc w sytuacji, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...
. 108 Kpa nadany rygor natychmiastowej wykonalności 'z uwagi na interes społeczny, wyrażający się szczególnym statusem i zadaniami Policji, mającymi bezpośredni wpływ...

III KKO 1/02 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-02-06

, jeżeli inwestycja liniowa była realizowana na terenie tej nieruchomości na podstawie opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej organu...
. była już zajmowana przez inwestora, w związku z realizacją planowanej inwestycji, na podstawie wydanej w tym samym dniu i opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności...

III ARN 14/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-06-20

. Uchylenie decyzji organu I instancji mogłoby prowadzić do pogorszenia sytuacji strony tym bardziej, że nadano tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności i została...
. Uchylona przez NSA decyzja organu I instancji co do przyznanego jednorazowego zasiłku celowego na utrzymanie Pameli F., opatrzona była rygorem natychmiastowej...

III ZP 35/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-12-22

których wykonalne może być tylko orzeczenie sądu prawomocne lub zaopatrzone w rygor natychmiastowej wykonalności, nakładające na określony podmiot obowiązek świadczenia...
w regulacji dotyczącej wykonalności wyroków. W stanie prawnym obowiązującym przed tą zmianą wykonalność orzeczenia była wynikiem uprawomocnienia się lub nadania mu rygoru...

III RN 26/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-07-07

marca 1998 r. w sytuacji, gdy decyzji organu I instancji nie opatrzono rygorem natychmiastowej wykonalności, a ta ostatnia jako nie ostateczna nie podlegała też wykonaniu...

III ZP 3/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-03-11

na rzecz powódki kwotę 122,40 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 maja 1997 r. i nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. W motywach tego rozstrzygnięcia Sąd...

III RN 150/01 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2001-10-04

rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub żyda ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi...
W postępowaniu z rewizji nadzwyczajnej niemożliwe jest wstrzymania wykonalności zaskarżonego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, a tym bardziej poprzedzających...

III ZP 23/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1997-10-09

nadany rygor natychmiastowej wykonalności /art. 130 par. 3 pkt 1 w związku z art. 108 Kpa/. Zasady te dotyczą także decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych...