Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 2995/14 - Wyrok NSA z 2016-11-25

”) warunkiem wprowadzenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności do obrotu prawnego jest doręczenie podatnikowi zarówno decyzji wymiarowej...
, jak i tego postanowienia albo tylko decyzji wymiarowej w sytuacji, gdy postanowienie o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zostało zawarte w decyzji wymiarowej...

II OSK 2113/11 - Wyrok NSA z 2011-11-29

2010 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. oddala...
oddalił skargę A. D. na postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia [...] listopada 2010 roku, Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

II OSK 12/18 - Wyrok NSA z 2019-11-26

z siedzibą w K. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr [...] z dnia [...] marca 2016 r., nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wojewody...

I FSK 674/13 - Wyrok NSA z 2014-04-22

Wydanie decyzji ostatecznej w sprawie, w której decyzji organu pierwszej instancji w drodze postanowienia nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art...
zażaleniowe w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej., 2. Przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji przebieg postępowania, 2.1. Dyrektor...

II OSK 1718/14 - Wyrok NSA z 2015-03-04

Rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 17 ust 1 specustawy drogowej organ może nadać decyzji nieostatecznej oraz decyzji o zwolnieniu na realizację...
Małopolskiego z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...

III FSK 398/21 - Wyrok NSA z 2021-11-23

2015 r. nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, dlatego, że do momentu podjęcia egzekucji postanowienie w tej sprawie nie zostało Skarżącej doręczone. Zdaniem...
Sądu skutek prawny w postaci nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności następuje od chwili wydania postanowienia, czyli złożenia podpisu...

II FSK 2638/12 - Wyrok NSA z 2014-11-06

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
. (powoływanej dalej jako 'spółka', 'skarżąca') na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

III FSK 4919/21 - Wyrok NSA z 2023-11-23

Wolbrom wydał w tej sprawie decyzję, a jednocześnie postanowieniem z 15 grudnia 2015 r. nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Postanowienie to stało...
wątpliwości w przywołanych powyżej wyrokach stwierdzono, że postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oraz postanowienie w sprawie uznania zarzutu...

II FSK 825/12 - Wyrok NSA z 2014-04-15

w podatku od nieruchomości za 2005 r., Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2010 r. Prezydent Miasta G. nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności , powołując...
z art. 239 b § 1 O. p. uprawdopodabnia, że zobowiązanie nie zostanie wykonane. W chwili nadania rygoru natychmiastowej wykonalności Spółka jeszcze nie wypełniła...

I GSK 813/15 - Wyrok NSA z 2017-04-26

w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę kasacyjną...
., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym uchylił zaskarżone...
1   Następne >   +2   +5   +10   100