Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

V SA 661/97 - Wyrok NSA z 1998-03-11

Stosownie do art. 108 par. 1 Kpa decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę...
. uchyla zaskarżone postanowienia organów celnych I i II instancji w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Powołany przepis określa przesłanki nadania...

IV SA 2560/97 - Wyrok NSA z 2000-01-24

Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji od razu przy jej wydaniu albo też na podstawie par. 2 art. 108 Kpa w późniejszym terminie ale tylko do czasu...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie mogą być interpretowane rozszerzająco lecz ścieśniająco. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...

V SA 686/97 - Wyrok NSA z 1998-02-19

Przesłanki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie mogą być interpretowane rozszerzająco, lecz muszą być poddawane wykładni ścisłej. Naczelny Sąd...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 29 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym...

IV SA 144/98 - Wyrok NSA z 2000-03-15

zero g/s, zero kg/h, zero t/rok. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Jak wynika z uzasadnienia decyzji, Wojewoda O. decyzją, z dnia 20.04.1994 r. ustalił...
wniosku Cementowni i ustalenie dopuszczalnej emisji na poziomie emisji powodującej wykazane w dokumentacji przekroczenia. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA 1924/03 - Wyrok NSA z 2003-11-04

tej na podstawie art. 108 Kpa nadany został rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu od tej decyzji sierż. szt. Andrzej W. wniósł o zmianę jej podstawy prawnej ze zwolnienia...
organu I instancji zawiera wyraźny zapis o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności, a art. 130 par. 3 pkt 1 Kpa stanowi, że par. 2 art. 130 Kpa nie ma zastosowania...

II SA 4022/01 - Wyrok NSA z 2002-07-16

. o zwolnieniu skarżącego ze służby w Straży Granicznej - nadany został rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 par. 1 Kpa. Nadanie tej ostatniej decyzji...
rygoru natychmiastowej wykonalności spowodowało, iż decyzja ta podlegała niezwłocznemu wykonaniu, a więc wniesienie odwołania nie wstrzymało wykonania tej decyzji /art...

I SA 32/99 - Wyrok NSA z 1999-09-29

o nr 392/3, 392/4 i 392/5 wraz z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Następnie przed wszczęciem postępowania o wywłaszczenie dołączona została decyzja...
jej rygoru natychmiastowej wykonalności /uchylona przez SKO w Z.-G. decyzją z dnia 9.10.1998 r., w wyniku której Wójt Gminy G. wydał w dniu 4.11.1998 r decyzję podziałową dot...

OSA 5/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

zajęcie nieruchomości oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Wnioskodawca zwracał uwagę na uzyskanie środków finansowych z funduszu PHARE oraz potrzebę...
nieruchomości w ustawie o autostradach płatnych/ umożliwia nadawanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, gdy wydanie decyzji o wywłaszczeniu wymagałoby...

I SA 20/83 - Wyrok NSA z 1983-05-24

okoliczności faktyczne uzasadniające jego zastosowanie., 3. Organ administracji państwowej nie może nadać swej decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności...
na budowę. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z powołaniem się na art. 108 par. 1 Kpa. , Od decyzji tej Grzegorz P. odwołał się do Wojewody Lubelskiego...

IV SA 693/86 - Wyrok NSA z 1987-06-11

rygoru natychmiastowej wykonalności, ze wskazaniem jako podstawy braku pozwolenia i ograniczenia dojazdu. , W dniu następnym po otrzymaniu tego polecenia, to jest 8 kwietnia...
ogrodzenia oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu jej podał, że pozwolenie na budowę ogrodzenia utraciło ważność wskutek nieprzystąpienia...
1   Następne >   +2   4