Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Wr 381/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-01-12

budynku decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu tej decyzji zauważono, że Barbara B. jest właścicielką lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku...
wewnętrznej i zewnętrznej, nie wykazują pęknięć i zarysowań., Dodatkowo skarżąca podkreśliła, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie znajduje uzasadnienia...

SA/Wr 111/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-04-17

nadany rygor natychmiastowej wykonalności - oraz przeniesienie kompetencji do ponownego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia całej sprawy na organ II instancji, który wydaje jedną...
w konsekwencji nałożenie na stronę obowiązku wykonania nieostatecznej decyzji, której nie został przecież nadany rygor natychmiastowej wykonalności /art. 108 Kpa/. Zatem...

II SA/Wr 233/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-07-24

/to jest bez rygoru natychmiastowej wykonalności/ decyzja podlega wykonaniu przez adresata z chwilą, gdy stanie się ostateczna., Dotąd powiedziane nakazywało Sądowi uchylić...