Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 2108/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-05-29

U podstaw instytucji nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności leży założenie poprawności legalności tej decyzji. Rygor nie powinien być zatem co do zasady...
. na postanowienie Wojewody Ś. z dnia 21 czerwca 2001 r. (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę - uchyla zaskarżone...

II SA/Ka 797/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-01-16

Budowlanego w Ż. z dnia 11 lutego 2000 r. (...) co do nakazu zabezpieczenia budynku oraz nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, a także w tym zakresie uchyla...
zabezpieczenia obiektu przed dalszymi uszkodzeniami, opracowanej przez rzeczoznawcę budowlanego., Nadto, decyzji w pkt 1 nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Jako podstawę...

II SA/Ka 1653/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-06-06

też tylko do niej należało skierować nakaz., W odwołaniu od decyzji Małgorzata U. domagała się jej uchylenia i wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności., Odwołująca...
1999 r., organ odwoławczy uchylił decyzję organu I instancji co do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, umarzając w tym zakresie postępowanie I instancji...

II SA/Kr 283/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-06-13

/to jest bez rygoru natychmiastowej wykonalności/ decyzja podlega wykonaniu przez adresata z chwilą, gdy stanie się ostateczna., W pozostałym zakresie skargę należy uznać za bezzasadną...

SA/Ka 9/88 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-04-20

na podstawie art. 82 ust. 1 i 2 prawa górniczego, gdzie określono tę kompetencję fakultatywnie. Jedynie co do rygoru natychmiastowej wykonalności obydwa rodzaje zarządzeń...