Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FPS 8/13 - Uchwała NSA z 2014-04-28

Uchylenie postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności i w konsekwencji umorzenie na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 i art. 60 § 1...
rygoru natychmiastowej wykonalności i w konsekwencji umorzenie postępowania egzekucyjnego, powoduje unicestwienie materialnoprawnych skutków zastosowania środka...

I FPS 4/21 - Uchwała NSA z 2022-03-07

Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczone stronie, która miała ustanowionego pełnomocnika, z naruszeniem art. 145 § 2 ustawy z dnia 29...
Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 3 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej zobowiązanie...

III ZP 35/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-12-22

których wykonalne może być tylko orzeczenie sądu prawomocne lub zaopatrzone w rygor natychmiastowej wykonalności, nakładające na określony podmiot obowiązek świadczenia...
w regulacji dotyczącej wykonalności wyroków. W stanie prawnym obowiązującym przed tą zmianą wykonalność orzeczenia była wynikiem uprawomocnienia się lub nadania mu rygoru...

I FPS 5/17 - Uchwała NSA z 2018-02-26

wskazanej wyżej uchwały, w której stwierdzono, że uchylenie postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności i w konsekwencji umorzenie...
stanie się ostateczna i wyjątkowo, gdy decyzji organu pierwszej instancji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności., 5.4. Jak wskazano wyżej, decyzja określająca...

I OPS 3/18 - Uchwała NSA z 2019-07-01

przed arbitralną ingerencją organu władzy publicznej w sferę uprawnień obywatelskich. Albowiem automatyczne nadanie decyzji starosty rygoru natychmiastowej wykonalności w połączeniu...
natychmiastowej wykonalności decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (art. 102 ust. 1c u.k.p.)., Należy podkreślić, że Konstytucja RP nie statuuje uprawnienia do posiadania prawa...

III ZP 3/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-03-11

na rzecz powódki kwotę 122,40 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 maja 1997 r. i nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. W motywach tego rozstrzygnięcia Sąd...

II FPS 1/22 - Uchwała NSA z 2022-04-25

nakierowane na realizację normy prawa materialnego, ale również inne postępowania wpadkowe, np. zawieszenie postępowania, nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności...
wykonania decyzji, nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, czy zabezpieczenia, mają charakter incydentalny (wpadkowy) i związane są z tzw. postępowaniem...

I OPS 16/13 - Uchwała NSA z 2014-06-26

., dalej w skrócie K.p.a.), zwolnił skarżącego Z. Z. ze służby w Policji z dniem [...] kwietnia 2012 r., nadając tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu...

II GPS 6/09 - Uchwała NSA z 2010-02-23

prawny i faktyczny stron postępowania, tym bardziej w sytuacji zaopatrzenia decyzji w rygor natychmiastowej wykonalności, jak to miało miejsce w odniesieniu do zaskarżonej...

II GPS 1/09 - Uchwała NSA z 2009-09-28

dostępu pełnego i współdzielonego' i zatwierdził projekt w brzmieniu zawartym w załączniku nr 1 do decyzji oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzją...