Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FPS 8/13 - Uchwała NSA z 2014-04-28

Uchylenie postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności i w konsekwencji umorzenie na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 i art. 60 § 1...
rygoru natychmiastowej wykonalności i w konsekwencji umorzenie postępowania egzekucyjnego, powoduje unicestwienie materialnoprawnych skutków zastosowania środka...

I FPS 4/21 - Uchwała NSA z 2022-03-07

Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczone stronie, która miała ustanowionego pełnomocnika, z naruszeniem art. 145 § 2 ustawy z dnia 29...
Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 3 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej zobowiązanie...

III ZP 35/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-12-22

których wykonalne może być tylko orzeczenie sądu prawomocne lub zaopatrzone w rygor natychmiastowej wykonalności, nakładające na określony podmiot obowiązek świadczenia...
w regulacji dotyczącej wykonalności wyroków. W stanie prawnym obowiązującym przed tą zmianą wykonalność orzeczenia była wynikiem uprawomocnienia się lub nadania mu rygoru...

I FPS 5/17 - Uchwała NSA z 2018-02-26

wskazanej wyżej uchwały, w której stwierdzono, że uchylenie postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności i w konsekwencji umorzenie...
stanie się ostateczna i wyjątkowo, gdy decyzji organu pierwszej instancji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności., 5.4. Jak wskazano wyżej, decyzja określająca...

I OPS 3/18 - Uchwała NSA z 2019-07-01

przed arbitralną ingerencją organu władzy publicznej w sferę uprawnień obywatelskich. Albowiem automatyczne nadanie decyzji starosty rygoru natychmiastowej wykonalności w połączeniu...
natychmiastowej wykonalności decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (art. 102 ust. 1c u.k.p.)., Należy podkreślić, że Konstytucja RP nie statuuje uprawnienia do posiadania prawa...

III ZP 3/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-03-11

na rzecz powódki kwotę 122,40 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 maja 1997 r. i nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. W motywach tego rozstrzygnięcia Sąd...

I OPS 16/13 - Uchwała NSA z 2014-06-26

., dalej w skrócie K.p.a.), zwolnił skarżącego Z. Z. ze służby w Policji z dniem [...] kwietnia 2012 r., nadając tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu...

II GPS 6/09 - Uchwała NSA z 2010-02-23

prawny i faktyczny stron postępowania, tym bardziej w sytuacji zaopatrzenia decyzji w rygor natychmiastowej wykonalności, jak to miało miejsce w odniesieniu do zaskarżonej...

II GPS 1/09 - Uchwała NSA z 2009-09-28

dostępu pełnego i współdzielonego' i zatwierdził projekt w brzmieniu zawartym w załączniku nr 1 do decyzji oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzją...