Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

II GSK 1898/11 - Wyrok NSA z 2013-01-23

uznane przez pozwanego:, A. sąd z urzędu nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności,, B. sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek powoda...
za zabezpieczeniem,, C. sąd nie nada wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.', Skarżąca udzieliła odpowiedzi 'A', zaś według klucza odpowiedzi prawidłowa jest odpowiedź...

II GSK 1994/11 - Wyrok NSA z 2013-01-23

cywilnego nakazującej nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności przeciwko Skarbowi Państwa po uznaniu przez niego, jako pozwanego powództwa w postępowaniu odrębnym...
, zasądzając roszczenie uznane przez pozwanego:, A. sąd z urzędu nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności,, B. sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności...

VI SA/Wa 2880/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-04

, że wydana ona została z naruszeniem art. 108 § 1 k.p.a. i art. 127 § 3 k.p.a. Rygor natychmiastowej wykonalności może być bowiem nadany jedynie decyzji, od której służy...
odwołanie. Od decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lipca 2015 r. odwołanie zaś nie przysługuje. Wyłączenie możliwości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

II GSK 1998/11 - Wyrok NSA z 2013-01-23

przez pozwanego:, A. sąd z urzędu nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności,, B. sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek powoda...
za zabezpieczeniem,, C. sąd nie nada wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności', Sąd pierwszej instancji zauważył, że prawidłowa odpowiedź 'C' wynika z art. 335 § 2 k.p.c. Przepis...

VI SA/Wa 99/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-23

wykonalności,, B. sąd nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek powoda za zabezpieczeniem,, C. sąd nie nada wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności...
), gdyż wówczas sąd nie nada wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Ta właśnie sytuacja została przedstawiona w treści pytania nr 68. Zatem odpowiedzią prawidłową...

VI SA/Wa 203/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-26

przedmiotowej uchwale rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu od ww. uchwały skarżący zarzucił, iż bezpodstawnie uznano prawomocność wymierzonej kary w sytuacji gdy Skarga...
. Przepis ten stanowi, iż decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia...

VI SA/Wa 1990/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-11

Karnego oraz wniósł o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności., Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w [...] uchwałą z dnia [...] kwietnia 2012 r...
., W odniesieniu do wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności zaskarżonej uchwały Prezydium stwierdziło, iż w przypadku decyzji deklaratoryjnych...

VI SA/Wa 2853/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-27

I instancji zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności. Wskazany we wniosku przedmiot egzekucji stanowiła kwota 4.800 zł z tytułu alimentów zaległych od października 2012 r...
nieprawomocny wyrok zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności i klauzulę wykonalności., Komornik poczynił stosowne czynności, w wyniku których uzyskał z ZUS-u informację...

VI SA/Wa 379/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-23

I instancji otrzymał informację o wydaniu przez Ministra Infrastruktury decyzji skreślającej biegłego z listy rzeczoznawców samochodowych, której nadano rygor natychmiastowej...
natychmiastowej wykonalności - to trwa nadal spór sądowy dotyczący przedmiotowej opinii skarżącego., W tych okolicznościach sprawy nie można zgodzić się ze stanowiskiem Ministra...

II GSK 29/10 - Wyrok NSA z 2010-08-12

podatkowych w przypadkach objętych art. 67d § 1,, - nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Nie wszczyna się również w tej formie postępowania podatkowego...
. przewodniczący wzywa stronę do uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia apelacji przez sąd,, C. przewodniczący wzywa pełnomocnika strony do uiszczenia...
1   Następne >   2