Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II SA/Sz 1120/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-01

zawiesił rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu z dnia [...] r. (sygn. akt:[...] ), podwyższającemu alimenty z kwoty po [..] zł do kwoty [...] zł...
począwszy od dnia [...] r., tj. od daty postanowienia sądu o zawieszeniu rygoru natychmiastowej wykonalności., Ze względu na tą zmianę kwota wypłaty dla wierzyciela...

IV SA/Gl 1125/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-26

ugoda sądowa tworzy ten obowiązek. Brak tytułu, jakim jest prawomocny (ewentualnie zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności) wyrok sądu (ugoda), uniemożliwia...
natychmiastowej wykonalności, uchylony został obowiązek alimentacyjny powódki D.P. wobec pozwanego M.P., wynikający z ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w B. w dniu...

II SA/Bd 10/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-04-05

. akt. [...](tytuł wykonawczy z rygorem natychmiastowej wykonalności z dnia [...] 2001r.), z dnia [...] 2001r. sygn. akt [...] (tytuł wykonawczy z rygorem natychmiastowej...
wykonalności z dnia [...] 2001r.), - Sąd Rejonowy we W. zasądził od pozwanego Z. L. M. na rzecz małoletnich dzieci A. i M. M. alimenty płatne do rąk matki A. U. Wyroki...

IV SA/Po 44/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-05

miesięcznie na każdego z nich, na okres od 1 października 2006r. do 31 sierpnia 2007r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu organ...
jest bezskuteczna. Tytułem egzekucyjnym zgodnie z art. 776 k.p.c. jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, w myśl art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. Tytułami...

IV SA/Gl 451/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-16

natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia wskazano, iż decyzją z dnia [...] przyznano na wniosek strony prawo do świadczeń z funduszu...
w całości rozstrzygnięcie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w R. z dnia [...] nr [...], przyznające J.K. świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz nadał decyzji rygor...

IV SA/Gl 785/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-03

na okres od [...] r. do [...] r. w wysokości po [...] zł. Decyzji tej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ...
okresu zasiłkowego od [...] r. do [...] r., Z uwagi na przyznanie zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym do alimentów Sąd nie orzekał o wykonalności zaskarżonej decyzji...

IV SA/Gl 772/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-03

[...] zł. Decyzji tej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ ten przedstawił dotychczasowy przebieg postępowania...
osoby uprawnionej do alimentów Sąd nie orzekał o wykonalności zaskarżonej decyzji stosownie do postanowień art. 152 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

IV SA/Gl 775/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-03

pierwszej instancji nadał powyżej wymienionej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, z uwagi na wniosek strony z dnia [...] r., Z decyzją tą nie zgodziła się J. K...
zasiłkowego od [...] r. do [...] r., Z uwagi na przyznanie skarżącej zaliczki alimentacyjnej Sąd nie orzekał o wykonalności zaskarżonej decyzji stosownie do postanowień...

IV SA/Gl 773/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-12

[...] organ pierwszej instancji nadał powyżej wymienionej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, z uwagi na wniosek strony z dnia [...], Z decyzją tą nie zgodziła...

II SA/Ol 966/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-01-29

do Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły. Ponadto jeśli decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, słuchacz, który odwołał się od niej, ma prawo...
w przedmiocie wykonalności zaskarżonej decyzji na podstawie art. 152 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym w razie uwzględnienia skargi sąd...
1   Następne >   2