Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

IV SA/Po 304/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-17

w Poznaniu z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
o numerze ewidencyjnym gruntu: Gmina Miłosław Obręb [...]: [...] (zwanej dalej: decyzja lokalizacyjna) rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu wskazano...

IV SA/Wa 1613/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

. [...]. Inwestor wniósł jednocześnie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na uzasadniony interes społeczny., Po przeprowadzeniu postępowania...
w zakresie linii kolejowej i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji Wojewody [...] odwołania wnieśli K. N., spółka '[...]' sp. z o.o. w likwidacji...

IV SA/Wa 1865/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-20

, że w odwołaniu od decyzji organu pierwszej instancji podnieśli niezasadność nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Stwierdzili, że powołanie się przez organ...
. Zdaniem skarżących, argumentacja organu administracji nadającego decyzji lokalizacyjnej rygor natychmiastowej wykonalności prowadzi do wniosku, że wszystkim tego typu...

IV SA/Wa 684/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-05

kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 ze zm.), nadając mu także rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Minister Infrastruktury...
przejściem praw do nieruchomości w momencie wydania decyzji lokalizacyjnej (o ile nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności), co ma służyć przyspieszeniu procesu...

II SA/Ke 257/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-08-19

.[...]., Odnośnie zarzutu braku podstaw nadania przedmiotowej decyzji rygoru, natychmiastowej wykonalności Wojewoda wyjaśnił, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 specustawy starosta...
w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych nadaje decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy...

II SA/Go 490/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-08

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ w pierwszej kolejności wskazał, że złożony przez uprawnione osoby w imieniu Wspólnoty wniosek o wydanie...
został przez Wspólnotę wniosek w sprawie niezwłocznego wydania decyzji w sprawie i nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Wywiódł, że organem kompetentnym...

IV SA/Wa 1394/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-03

, stanowiącymi integralną część decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Stan sprawy jest następujący., Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zwany...
się mieszkańców w obrębie miasta. Zarzucono również, że niezasadnie decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, jako że od chwili złożenia wniosku przez inwestora...

IV SA/Wa 2336/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-24

nieruchomości oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji tej złożono 114 odwołań. W odwołaniach wniesiono o uchylenie zaskarżonej decyzji Wojewody...
[...] lub o stwierdzenie jej nieważności oraz o uchylenie nadanego je rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu odwołań skarżący podnieśli, iż nadanie rygoru...

II SA/Bk 655/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-30

mapy zasadniczej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do decyzji. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Uzasadniono to faktem, że przedmiotowy projekt...
zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przedmiotowego przedsięwzięcia spowoduje utratę dofinansowania...

IV SA/Wa 422/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-03

Lotniczego: Port Lotniczy [...]' i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Minister Infrastruktury decyzją z dnia [...] kwietnia 2011 r...
wniosku o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności może skutkować utratą przyznanych w ramach RPO W[...] środków na realizację inwestycji, co w konsekwencji skutkować...
1   Następne >   +2   +5   +10   14