Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Ke 351/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-09

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej ('Dyrektor') postanowieniem...
z [...] nr [...] utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. ('Naczelnik') z [...] nr [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Łd 96/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-11

zobowiązanie podatkowe, co do której (tak jak w niniejszej sprawie) nie wydano postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, może być podstawą zastosowania...
wykonaniu w sprawie, w której dokonano zabezpieczenia, bądź doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. W związku z tym DIAS uznał, że skoro...

I SA/Łd 266/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-22

z dnia 28 kwietnia 2014 r., I FPS 8/13. NSA w tej uchwale stwierdził, że: 'uchylenie postanowienia o nadaniu decyzji nieostotecznej rygoru natychmiastowej wykonalności...
w decyzji, miało zawiesić bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, 'ma rygor natychmiastowej wykonalności z mocy prawa', o czym expressis verbis stanowi art. 239c...

I SA/Łd 272/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-14

posiadają rygor natychmiastowej wykonalności z mocy prawa i stanowią źródło obowiązku podlegającego zabezpieczeniu. Z uwagi na powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego...
, nie zostały uchylone, ani w żaden sposób nie wygasły. W związku z tym, że weszły do obrotu prawnego zgodnie z art. 239c O.p. uzyskały rygor natychmiastowej wykonalności z mocy...

I SA/Rz 417/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-16

ma rygor natychmiastowej wykonalności z mocy prawa. Decyzja ta wygasa z dniem doręczenia określającej wysokość zobowiązania podatkowego, ale z dniem jej wygaśnięcia...
[...] sierpnia 2020 r., a na podstawie art. 239c Ordynacji podatkowej otrzymały one rygor natychmiastowej wykonalności z mocy prawa. Zabezpieczenie wykonania decyzji...

II FSK 2744/19 - Wyrok NSA z 2021-03-24

niedoręczanych), a kluczowych w sprawie pism w postaci postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego oraz opatrzeniu rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji organu...
na tym samym posiedzeniu rozpoznano drugą ze spraw skarżącego, dotyczącą kontroli sądowoadministracyjnej postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu...

I SA/Rz 754/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-12-16

zł. Decyzji tej nadano nadał rygor natychmiastowej wykonalności., Organ I instancji wskazał, że przybliżona kwota zobowiązania łącznie za lata 2015-2016 wynosi...

I SA/Sz 541/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-30

natychmiastowej wykonalności z mocy prawa, chyba że przyjęto zabezpieczenie, o którym mowa w art. 33d § 2 O.p., Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem Strona zaskarżyła...
do organów podatkowych., Dodatkowo organ odwoławczy zauważył, że organ I instancji wskazał, iż stosownie do treści art. 239c O.p. decyzja o zabezpieczeniu ma rygor...