Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Ke 351/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-09

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej ('Dyrektor') postanowieniem...
z [...] nr [...] utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. ('Naczelnik') z [...] nr [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Rz 417/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-16

ma rygor natychmiastowej wykonalności z mocy prawa. Decyzja ta wygasa z dniem doręczenia określającej wysokość zobowiązania podatkowego, ale z dniem jej wygaśnięcia...
[...] sierpnia 2020 r., a na podstawie art. 239c Ordynacji podatkowej otrzymały one rygor natychmiastowej wykonalności z mocy prawa. Zabezpieczenie wykonania decyzji...