Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

II SA/Ol 612/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-10-12

2020 r., sygn. akt II SA/Ol 979/19, w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew postanawia odrzucić skargę...
uchylił postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew...

II SA/Łd 217/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-18

takich nie wywołuje zaś decyzja nieostateczna, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności lub która nie podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy (por. postanowienie...

VI SA/Wa 8355/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-08-02

z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14...
km/h na obszarze zabudowanym, na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument...

I OSK 610/16 - Wyrok NSA z 2018-01-09

po dniu 22 kwietnia 2014 r. - decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności., IMGW złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zaskarżając decyzję...
w żegludze powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej po dniu 22 kwietnia 2014 r. - decyzji wyznaczającej po raz kolejny IMGW nadał rygor natychmiastowej wykonalności...

IV SA/Wr 287/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-18

okresowy w kwocie 190 zł miesięcznie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Strona pismem z dnia 14 października 2016 r. wystąpiła do Miejskiego Ośrodka...

IV SAB/Wa 327/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-11

, w którym decyzja podlegać będzie wykonaniu, a także nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r., znak: [...] Minister Transportu...

II OSK 1297/13 - Wyrok NSA z 2013-11-15

zaskarżoną decyzją została rozpoczęta w dniu 12 lipca 2011 r., a decyzji o pozwoleniu na budowę nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a więc zachodzą podstawy faktyczne...

I SA/Po 150/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-16

przed wszczęciem postępowania podatkowego, które według niego zostało przeprowadzone w dużym pośpiechu, o czym ma świadczyć nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności oraz zakres...

I SA/Po 151/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-16

podatkowego, które według niej zostało przeprowadzone w dużym pośpiechu, o czym ma świadczyć nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności oraz zakres gromadzonych dowodów...

II SA/Bk 210/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-05-25

, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności (okres trzech miesięcy liczy się według zasad określonych w k.p.a., a dla ustalenia początku tego okresu właściwą jest data...
1   Następne >   2