Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

I GZ 194/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie I, Objętym zażaleniem postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w P...
., w sprawie ze skargi A. W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] lutego 2013 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Sz 96/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 10 listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę...
wynikającego z decyzji., Ponadto organ wskazał, że na przeszkodzie nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności nie stoi zawieszenie postępowania...

II OZ 1108/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-22

Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 21...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego...

I SA/Sz 987/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-30

sprawy:, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie postanowieniem z dnia, 15 stycznia 2015 r. nr [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika...
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. podnosząc, że postanowienie w przedmiocie nadania decyzji rygoru...

I SA/Gl 503/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-27

. znak: [...]z dnia [...]r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. znak: [...]z dnia [...]r...
fizycznych za 2005 r. w kwocie [...]zł., Skarżonym postanowieniem organ pierwszej instancji nadał rygor natychmiastowej wykonalności wyżej wymienionej decyzji...

I SA/Ol 267/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-08-30

rygor natychmiastowej wykonalności. Wnioskiem z dnia 16 grudnia 2011 r. strona zwróciła się o wstrzymanie jej wykonania do momentu rozpatrzenia sprawy przez organ II...
rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu I instancji z dnia '[...]' czyni ją wykonalną, a tym samym ostateczną. Zdaniem skarżącego, gdyby przedmiotowej decyzji...

III SA/Wa 2215/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-09

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej...
Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z [...] lipca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

III SA/Wa 2214/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-09

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej...
Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z [...] lipca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

II FZ 1832/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-11

postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia 14 listopada 2013 r., nr [...], o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności w sprawie...
wykonania postanowienia w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: oddalić zażalenie. 1. Postanowieniem z dnia 22 września 2014 r., I SA/Gl 405/14...

I SA/Łd 1133/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-14

[...] Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2001 p o s t a n...
w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...] r. Nr [...] w sprawie nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu z dnia [...] r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100