Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

VI SA/Wa 2897/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

, jak i do Sądu. W uzasadnieniu jego (k. 62-68 akt) na wstępie przedstawiono stanowisko odnośnie przesłanek nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności w świetle art. 108 § 1...
skarżąca wyraziła zdaniem, że wstrzymanie wykonalności przedmiotowej decyzji nie wpływa negatywnie na sytuację B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej uczestnik...

VI SA/Wa 875/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-13

do rozstrzygnięcia zawartego w pkt 1-2 nadal decyzji rygor natychmiastowej wykonalności;, 5) na podstawie 97 ust. 1 w związku z art. 88 ustawy o systemach oceny zgodności...
konieczność nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Konsekwencją stwierdzonych naruszeń jest kara pieniężna nałożona na stronę . Ustalając wysokość kary...

VI SA/Wa 1989/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-10

m. in. ram siedziskowo-oparciowych do mebli w dniu [...] lipca 2006 r. otrzymało pismo wzywające do natychmiastowego zaprzestania produkcji i sprzedaży stelaży meblowych...
, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego., Następnie Urząd wskazał, iż wnioskodawca zakwestionował słuszność zastosowania pojęcia 'trwałej postaci...

VI SA/Wa 2487/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-28

do przedłożenia do akt sprawy dokumentu urzędowego, potwierdzającego prawidłowość udzielonego pełnomocnictwa dla P. Sp. z o.o. do działania w przedmiotowej sprawie pod rygorem...
ze względu na fakt, że odbiorcy ci nie dokonają tłumaczenia tego skrótu na język polski w sposób natychmiastowy., Przede wszystkim należy podkreślić, że okoliczność, że sporna...

VI SA/Wa 526/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-17

i natychmiastowy kojarzone, w szczególności na płaszczyźnie fonetycznej., Zdaniem Urzędu używanie spornego znaku towarowego MARKET MEDIA, który budzi skojarzenia...
., Urząd Patentowy RP wydając zaskarżoną decyzję administracyjną w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji spornego znaku był związany rygorami procedury...

VI SA/Wa 1937/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-03

procesów intelektualnych ale właśnie o natychmiastową reakcję umysłu.' W kontekście wskazanych towarów bez znaczenia pozostaje więc fakt, że sporny znak towarowy nie zawiera...
' na rzecz A. Sp. z o.o. z siedzibą w C., Urząd Patentowy RP wydając zaskarżoną decyzję administracyjną oddalającą przedmiotowy sprzeciw był związany rygorami procedury...

VI SA/Wa 1203/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-17

, że znaki towarowe skarżącej korzystają z renomy oraz wywołują w świadomości odbiorców natychmiastowe skojarzenie z szeroko rozumianymi produktami odzieżowymi oferowanymi...
był związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy...