Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

VI SA/Wa 1526/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

traktowania oferentów., Odnosząc się do zarzutu bezzasadności nadania decyzji Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego NFZ rygoru natychmiastowej wykonalności z art. 108 §...
- w świetle art.154 ust. 2 zd. drugie, brak klauzuli rygoru natychmiastowej wykonalności mógłby wywołać wątpliwości co do możliwości zawarcia umów z wybranymi świadczeniodawcami...

II SA/Wa 1755/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

natychmiastowej wykonalności z powołaniem się na bliżej niesprecyzowany interes społeczny., Nadto wskazała na naruszenie prawa materialnego tj. art. 83 ust 1 ustawy...
natychmiastowej wykonalności, zatem organ nie mógł naruszyć art. 108 § 1 k.p.a. Nadto okresy pracy ojca zmarłego dziecka w '[...]', [...] oraz w 'Usługach Remontowo...

I GSK 1337/21 - Wyrok NSA z 2022-03-16

, stwierdzając, że postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczone stronie, która miała ustanowionego pełnomocnika, z naruszeniem art. 145 § 2...

I SA/Op 267/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-21

w [...] z 25.01.2016 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] z 24 listopada 2015 r., wydanej w przedmiocie podatku VAT za okres...
natychmiastowej wykonalności decyzji wymiarowej. Końcowo podniósł, że chociaż w toku postępowania powoływał się na nadpłaty w podatkach dochodowych to wszystkie zostały uznane...

IV SA/Gl 904/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-19

swoje wcześniejsze rozstrzygnięcie i z dniem [...] uchylił decyzję z dnia [...], przyznającą H.R. prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz nadał swojej decyzji rygor natychmiastowej...
wykonalności ze względu na wyjątkowo ważny interes społeczny., W uzasadnieniu decyzji organ powołał się na treść art. 20 ust. 2 w związku z art. 3 pkt 11 ustawy o świadczeniach...

I SA/Gd 165/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-05-30

przyznania J. B. renty strukturalnej, 3. nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji wymienionej w pkt 2., W uzasadnieniu decyzji podano, że J. B. złożył w dniu 30...

III SA/Wr 838/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-21

się ostateczna i nie doszło do wstrzymania jej wykonania albo jeżeli decyzja, którą został nałożony, nie jest ostateczna, ale nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności...

II GSK 1006/19 - Wyrok NSA z 2021-02-04

o oddaleniu tego odwołania i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Dyrektor wskazał, że Komisja Konkursowa podjęła decyzję o zaproszeniu na spotkanie...
wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Natomiast zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia o pracach komisji w toku...

II FSK 840/13 - Wyrok NSA z 2015-04-29

, że już w 2005 r. osoba ta nie nadawała się do samodzielnego życia. Decyzja o jej umieszczeniu w DPS zawierała rygor natychmiastowej wykonalności. Z kolei sama podopieczna odmawiała...

I SA/Op 241/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-09-07

, co potwierdzone zostało decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z 25 stycznia 2016 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli...
1   Następne >   2