Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

III SA/Kr 745/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-17

prowadzonych na Wydziale [...] [...]. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na uzasadnione obawy pokrzywdzonych studentów zaniepokojonych...
., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy A. S. wniósł o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, uchylenie decyzji w całości, przeprowadzenie postępowania...

II SA/Wa 2068/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-05

sposób wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do zakończenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przy czym...
w uzasadnieniu decyzji z dnia [...] czerwca 2009 r. wskazano, że '(...) nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na charakter dostrzeżonych uchybień...

I SA/Wa 744/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-01

nadany został rygor natychmiastowej wykonalności odnośnie jej pkt 1 i 5., W uzasadnieniu orzeczenia organ stwierdził, że zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy - Prawo o szkolnictwie...
., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Wyższa Szkoła [...] wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz o niezwłoczne uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności...

IV SA/Wr 45/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-05

ustawy, organ I instancji cofnął uprawnienia szkoły publicznej uzupełniającemu liceum, prowadzonemu przez stronę skarżącą. Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wskazał, że przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ I instancji powinien rozważyć czy spełnione zostały przesłanki ustawowe...

V SA/Wa 2158/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-02

i zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Polski w terminie do 7 dni od dnia doręczenia decyzji oraz nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Jako podstawę prawną decyzji...
zezwolenia i zobowiązał go do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 7 dni od dnia doręczenia decyzji oraz nadał jej rygor natychmiastowej...

IV SA/Gl 633/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-23

postępowania administracyjnego w stopniu mającym wpływ na treść rozstrzygnięcia, a to:, 1) art. 108 § 1 Kpa poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,, 2) art...
uznał za bezzasadny., Za niezasadny uznał także argument odwołania, iż decyzji zostały nadane elementy pozorności rygoru natychmiastowej wykonalności. Wyjaśnił...

III SA/Kr 523/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-08

w tej sprawie., Dodał, że organ wykonując decyzję, przed jej uprawomocnieniem, pomimo tego, że decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, pozbawił skarżącego...
, od której wniesiono odwołanie w terminie. Te zasady nie mają zastosowania wyłącznie, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a....

IV SA/Wr 300/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-13

. skarżący wniósł, do Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, o uzupełnienie decyzji z dnia [...]r. poprzez orzeczenie o rygorze natychmiastowej jej wykonalności...
z dnia 5 [...]r. wniósł o uzupełnienie decyzji poprzez orzeczenie o rygorze natychmiastowej wykonalności. Oznacza to oczywiste uruchomienie działań przewidzianych w art...

II SA/Wa 50/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-09

., nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w kwestii dotyczącej zawieszenia uprawnień i wstrzymania rekrutacji. Minister, wydając ww. decyzję, zaznaczył...

I OSK 1383/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

jest natychmiastowa wykonalność tej decyzji, to może jej nadać rygor natychmiastowej wykonalności stosownie do art. 108 k.p.a. w związku z art. 207 ust. 1 p.s.w., 8...
postępowania. Funkcja środków zapobiegawczych uzasadnia natychmiastową wykonalność zastosowanego środka w postaci zawieszenia studenta w prawach studenta., Przepis art. 214 ust. 5...
1   Następne >   3