Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Wa 563/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-12

na podstawie art.108 kpa nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Uzasadniając decyzję organ wskazał na art. 37a powołanej ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r...
zajmowane dotychczas przez E. G. zostało już powierzone innej osobie. Uzasadniając natomiast nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, organ wskazał na konieczność...

II SA/Rz 658/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-25

terminu płatności 50 % ostatnio należnego uposażenia., Organ I instancji decyzji z dnia 5.04.2005 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W podstawie prawnej...
organu I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności było uzasadnione ważnym interesem społecznym, mającym na celu ochronę Komendy Miejskiej PSP w Rz. oraz charakterem...

II SA/Wa 1818/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-12

z dnia [...] października 2014 r. rygoru natychmiastowej wykonalności, organ stwierdził, że powyższe nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Stwierdził, że decyzja...
w [...] z dnia [...] października 2014 r., opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., która następnie została uchylona decyzją...

IV SA/Wr 704/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-27

ust.3 pkt 6 ustawy., Podkreślono, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest spowodowane ważnym interesem służby w Państwowej Straży Pożarnej...
ten zdecydował się na zwolnienie funkcjonariusza ze służby. Wywody w tym zakresie zostały zawarte w części uzasadniającej nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Wa 1979/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-25

PSP w K. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Komendant Powiatowy PSP w K. w dniu [...] października 2014 r. wydał akt mianowania H. S. na stanowisko...
nadania decyzji o przeniesieniu z dnia [...] października 2014 r. rygoru natychmiastowej wykonalności organ odwoławczy zaznaczył, iż w niniejszym postępowaniu...

II SA/Wa 452/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

. 108 § 1 K.p.a., został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 5 ustawy o PSP, strażaka zwalnia...
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności organ odwoławczy stwierdził, że wbrew stanowisku skarżącego, organ pierwszej instancji wskazał powody, dla których należało...

II SA/Wa 1808/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-08

tej nadano, na podstawie art. 108 § 1 kpa, rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji tej M. C. złożył odwołanie, w którym zarzucił organowi I instancji obrazę prawa...
, czy istnieją przesłanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności należy do organu, który wydał decyzję. Jednakże gdy organ stwierdzi...

II SA/Wa 389/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-23

ustawy. Niezależnie od powyższego, na zasadzie art. 108 § 1 k.p.a., nadano powyższej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, uzasadniając go ważnym interesem służby...
oraz naruszenie art. 108 k.p.a. poprzez jego bezpodstawne zastosowanie. W tej sytuacji wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności...

II SA/Wa 1244/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-21

szybkiego unormowania sytuacji kadrowo - organizacyjnej w Komendzie Miejskiej PSP w L., został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Pełnomocnik strony w odwołaniu...
., Odnosząc się do kwestii nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności Minister wskazał, że nadanie zaskarżonemu rozstrzygnięciu rygoru natychmiastowej...

III OSK 1394/21 - Wyrok NSA z 2022-05-25

sytuacji kadrowo - organizacyjnej w Komendzie Miejskiej PSP [...], został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...
warunki określone w tym przepisie., Odnosząc się do kwestii nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności Minister wskazał, że nadanie zaskarżonemu...
1   Następne >   +2   +5   11