Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 1602/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-15

. K. ze służby w Straży Granicznej z dniem 31 marca 2011 r. Na podstawie art. 108 k.p.a. rozkazowi temu organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu...
sformułował zarzut naruszenia poprzez organ I instancji art. 108 § 1 k.p.a., tj. nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo braku przesłanek dla zastosowania...

II SA/Wa 1106/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

przy tym, że pozostałe składniki uposażenia pozostają bez zmian. Na podstawie art. 108 § 1 K.p.a. rozkazowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu...
, a także posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku., Nadanie rozkazowi rygor natychmiastowej wykonalności organ uzasadnił ważnym...

I OSK 587/06 - Wyrok NSA z 2007-01-09

, na podstawie art. 108 kpa, rygor natychmiastowej wykonalności. Stosownie do tego przepisu, decyzji, od której służby odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności...
rygoru natychmiastowej wykonalności było w pełni uzasadnione. Zwłoka w wykonaniu rozkazu o zwolnieniu powodowałaby bowiem pozostawanie w służbie funkcjonariusza...

II SA/Wa 34/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-21

art. 108 § 1 k.p.a., nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rozkaz ten został skarżącej doręczony w dniu 20 lipca 2007 r. (dowód - akta personalne)., Fakt nadania...
rozkazowi personalnemu Komendanta Głównego Straży Granicznej nr [...] rygoru natychmiastowej wykonalności powoduje, iż ostatnim dniem pełnienia służby przez skarżącą...

II SA 4022/01 - Wyrok NSA z 2002-07-16

. o zwolnieniu skarżącego ze służby w Straży Granicznej - nadany został rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 par. 1 Kpa. Nadanie tej ostatniej decyzji...
rygoru natychmiastowej wykonalności spowodowało, iż decyzja ta podlegała niezwłocznemu wykonaniu, a więc wniesienie odwołania nie wstrzymało wykonania tej decyzji /art...

II SA/Wa 1886/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-09

i na podstawie art. 108 § 1 kpa decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes służby., W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, iż orzeczeniem...
starszego [...] Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego Grupy Granicznej placówki SG kat. II w [...]. Rozkazowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Mając na względzie...

II SA/Wa 436/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-05

tryb nadzwyczajny wszczynany na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kpa. Nadanie rozkazowi personalnemu rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 Kpa, Sąd uznał...
natychmiastowej wykonalności., Komendant Główny Straży Granicznej, po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kpa, w dniu...

II SA/Wa 2023/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-18

. w wysokości 73 zł oraz pozostałe składniki uposażenia pozostawił bez zmian, w pkt 2 nadał decyzji, na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu...
sprawy. W doktrynie podkreśla się, że interes strony, jako przesłanka nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, jest kwalifikowany przez określenie jego rangi...

II SA/Wa 2024/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-29

pełnienia przez niego służby przy bezpośredniej obsłudze statków powietrznych., Uzasadniając zaś zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności rozkazu personalnego...
otrzymywany, nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. z uwagi na ważny interes funkcjonariusza. Z prawidłowością powyższego rozstrzygnięcia trudno...

II SA/Wa 1377/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-03

. funkcjonariusz zachowuje prawo do uposażenia i innych świadczeń przysługujących na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym., Rozkazowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
. otrzymywał dodatek funkcyjny w [...] kategorii z mnożnikiem [...] kwoty bazowej. Nadanie rozkazowi, na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., rygoru natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   +2   +5   8