Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Lu 490/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-09-18

organ pierwszej instancji nadał decyzji scaleniowej rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż leżało to w interesie społecznym (poprawa struktury obszarowej gruntów...
konsultacji i wzajemnych uzgodnień oraz art. 108 k.p.a., poprzez niezasadne nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, a także naruszenie prawa materialnego, tj. art. 1 ustawy...

II SA/Lu 489/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-06

również wniosku strony o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji organu pierwszej instancji, wskazując, iż nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
. 108 k.p.a., poprzez niezasadne nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, a także naruszenie prawa materialnego, tj. art. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów...

II OSK 635/16 - Wyrok NSA z 2017-12-08

strona decyzji) nadany został rygor natychmiastowej wykonalności., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, po rozpoznaniu 11 odwołań wniesionych m.in. przez skarżącego...
i krzywdzące., Kolegium uznało także, że w niniejszej sprawie zachodziły podstawy do nadania decyzji organu I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyż urządzenie...

II SA/Lu 488/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-06

niezasadne nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, a także naruszenie prawa materialnego, tj. art. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, poprzez niezrealizowanie celu...
nadany został rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organu pierwszej instancji, gdyż scalenie ze swej istoty ingeruje w prawo własności, a argumentem decydującym...

II SA/Rz 1743/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-30

., Kolejny zarzut podnoszony w odwołaniach dotyczył nadania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi D., gm. P., rygoru natychmiastowej wykonalności. Zarzut...
terminów wejścia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów bez skorzystania z instytucji rygoru natychmiastowej wykonalności, ponieważ termin wydania decyzji zatwierdzającej...

II SA/Rz 81/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-25

decyzji zawarto również rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przez 113 uczestników scalenia oraz postanowienie dotyczące rygoru natychmiastowej wykonalności...
o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności., Wobec złożonego wniosku o wyłączenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. do rozpoznania odwołań Prezes Rady Ministrów...

II SA/Rz 865/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-04-27

wszelkie znaczenie. Z kolei w pkt 8 decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji Starosta [...] wskazał, że uczestnicy scalenia w zamian...
do zatwierdzenia projektu scalenia gruntów, ponieważ zastrzeżeń nie zgłosiła większość uczestników scalenia. Organ podniósł, że rygor natychmiastowej wykonalności nadał decyzji...

II SA/Lu 488/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-17

określone w powołanym przepisie. Samo twierdzenie, iż organ pierwszej instancji naruszył prawo nadając decyzji z dnia 24 stycznia 2008 r. rygor natychmiastowej...
wykonalności, nie świadczy o tym, że wykonanie zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu pierwszej instancji sprowadziłoby niebezpieczeństwo powstania szkody, tym bardziej szkody...

II SA/Rz 890/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-12-07

. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołanie od aktu organu I instancji złożyli: B. B. i L. B., C. O. i K. O. oraz Gmina [...]., Wojewoda, decyzją z dnia...
kwestionowanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Oceniając zrealizowane scalenie gruntów na terenie wsi [...] należy według Wojewody przyjąć...

II SA/Rz 1754/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-25

1996 r. Tymczasem od dnia 18 lutego 2013 r. w obrocie prawnym istnieje i funkcjonuje decyzja scaleniowa nr [...] , której nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
2013 r. w obrocie prawnym funkcjonuje decyzja scaleniowa, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności w związku z tym, że działka nr 1216 w chwili obecnej nie istnieje...
1   Następne >   +2   5